Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:



RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét




Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvről írták...

Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó



Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

De mit keres a zsidó-cigány a magyar nemzet 'meghatározásban'?


Nem kicsit rázós az ügy és elkövetőit a,mint lehet, simán fel kell demokratikusan és nem csak ezért lógatni!
"A magyar nemzet új meghatározására" tett kísérletet a Magyarok VIII. Világkongresszusa - alább olvasható az MVSZ Sajtószolgálat által továbbított dokumentum.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa elfogadta a magyar nemzet új meghatározását. A magyar nemzet jövőjét megalapozni hivatott dokumentumot a zárókonferencia tartózkodás nélkül, egyetlen ellenszavazattal fogadta el. Ezzel egyéves munka zárult le, amelynek a Magyarok VIII. Világkongresszusa Jövő a Szent Korona jegyében című, háromnapos nemzetstratégiai konferenciája a zárómozzanata volt. E konferencia 35 idevágó dolgozatát építően gazdagította a világkongresszus további 9 szakmai konferenciája keretében elhangzott, közel 90 előadás. Alább olvasható A magyar nemzet című dokumentum, amely a Magyarok VIII. Világkongresszusa zárónyilatkozatának szerves része.
Az egy évvel korábban kezdődő munkához, amely elvezetett a magyar nemzet új meghatározásának elfogadásához, az alapszöveget Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei Térségének alelnöke dolgozta ki. A tervezetet a nemzetstratégiai konferencia elnöksége – Dr. Drábik János, Borsos Géza, Bottyán Zoltán, Patrubány Miklós – bővítette, majd a világkongresszusi küldöttek egész napos vitája, valamint az előadók zártkörű vitája véglegesítette. A végső szöveg kialakításába két hivatásos szerkesztő – Zsigmond Emese és Pápai Szabó György – is bekapcsolódott.
Az egyetemes magyar népet képviselni hivatott Magyarok VIII. Világkongresszusa által elfogadott új nemzet-meghatározást magukénak vallják, úgy tekintenek rá, hogy a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében tartott előadásukkal annak alakítóivá váltak, és ezen álláspontjukat a nyilvánosság előtt is fenntartják – többek között – az alábbi személyiségek:
Dr. Aradi Éva egyetemi docens, Dr. Bajnok István, Bakk István, Dr. Balogh Sándor professzor emeritus, Bálint Béla iskolaigazgató, Dr. Bene Gábor jogász, Dr. Bogár László, Dr. Boór Ferenc tud. kutató, Botos László, a Magyarságtudományi Intézet elnöke, Dr. Cser Ferenc, az MTA doktora, Dr. Czeglédi Katalin kutató, Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők Szövetségének elnöke, Dr. Dávid Tamás természetgyógyász, rákkutató, Dr. Dömsödi János egyetemi docens, Farkas József történész, a történettudományok kandidátusa, Fetzer János matematika tanár, Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora, Gazda József író, publicista, Dr. Gazdag László közgazdász, egyetemi docens, Dr. Grandpierre Atilla tud. kutató, Gyetvay György Gergely történész, Kiss Endre József, a sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, Ft. Kozma Imre apostoli protonotárius, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens, Dr. Léh Tibor ügyvéd, Lévai László, Dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész, Prof. Dr. Nagy Bálint ny. egyetemi tanár, Dr. Pusztaszeri László történész, író, Rácz Sándor, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc élő hőse, Szeremley Béla, a Hangya elnöke, Prof. Dr. Tanka Endre, az MTA doktora, tantárgyfelelős, ny. egyetemi tanár, v. Tokay Rozália fafaragó művész, Varga István közgazdász, Dr. Varga Tibor jogász, Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő ny. egyetemi tanár.

A magyar nemzet
A magyar nemzet új meghatározása, avagy a nemzet új magyar meghatározása
Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának zárókonferenciája, 2012. augusztus 20-án, Budapesten

I.
Fogalmak
1.1. A nép történelmi sorsközösségben születő és kibontakozó sajátos világ- és létértelmező szellemi és értékközösség. Ezen etnikai alapú közösség létrejöttének legfőbb feltétele és biztosítéka az anyanyelv és a terület kapcsolatteremtő közössége, a bevett szokások otthon(osság)teremtő rendje.
1.2. Nemzet az az 1.1. szerinti nép, amely fejlődése során eljut önrendelkezési igényének megfogalmazásáig és kinyilatkoztatásáig.
1.3. Az állam a nemzet (nemzetek) által létrehozott jogi és politikai intézményrendszer, amely annak (azoknak) létérdekeit képviseli, és ezen létérdekeknek akár kényszerrel is érvényt szerez.
1.4. Nemzeti közösségek azok a népek vagy néprészek, amelyek nem természetes úton, a történelmi együttélés során, hanem katonai vagy politikai erőszak hatására kerültek (ideiglenesen) valamely állam fennhatósága alá.
1.5. A népcsoport (etnikai csoport) az államalkotó nemzettel, ennek államterületén történelmi sorsközösségben élő más nyelvi és értékközösséghez (is) tartozó néprész.
1.6. Nemzeti kisebbség a valamely állam területére saját elhatározásából frissen betelepedett népcsoport (etnikai csoport), amely elfogadja az állam rendjét, és ennek fejében az egyetemes emberi jogokon túl kisebbségi jogokat élvez.
1.7. A nemzetiség fogalmát az elmúlt évtizedekben különböző államokban, mind a nemzeti közösség, mind a népcsoport, mind a nemzeti kisebbség fogalmának jelölésére használták. E jelentés-átfedés zavaró volta miatt jelen előterjesztésben e fogalmat nem használjuk, és használatát nem ajánljuk.

II.
A magyar nép, a magyar nemzet, a Szent Korona országa
2.1. A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát.
A magyar nép ősnép, amelynek jelenleg elismert történelme ugyan csupán az utolsó ezerszáz esztendőre tekint vissza, ám amelynek műveltségteremtő és államalapító ereje bizonyítottan kimutatható öt földrészen: Európában1, Ázsiában2, Afrikában3, Észak-4 és Dél-Amerikában5.
A magyar nép olyan történelmi gyökerekkel rendelkező közösség, amelynek tagjai azonos módon viszonyulnak teremtő, mindenható Istenükhöz és természeti környezetükhöz6.
Miután a magyar nép európai ősiségét kétségbevonhatatlanul bizonyították a legfejlettebb tudományos módszerek7,8, és miután békés, mindenkor alkotó (teremtő) életvitelének valamint ősi nyelvének nyomai megőrződtek a Kárpát-medencétől a Sárga-tengerig9, Mezopotámiától a Nílus partjáig10, nem kétséges, hogy a nemzetközi tudományos és a politikai közösségnek előbb-utóbb el kell ismernie a magyarokat „mint a bronz- és vaskori Európa egyik legeredetibb és legjelentősebb civilizációjának megalapítóit”.11
2.2. A magyar nép legnagyobb értéke, tudatának, lelkének kifejezője, alakítója a magyar nyelv, amelyről a több mint száz nyelvet beszélő Sir John Bowring (1792-1872), angol nyelvész és diplomata ekképp fogalmazott:

„A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött, és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek.”12

A magyar nyelvet gyökrendszere és ragozó természete különleges tömörséggel és időbeni állandósággal vértezi fel, aminek következtében a XIII. századi magyar nyelvemlékek oly kevéssé különböznek a mai magyar szövegektől.
A világot egységben látó logikája, amely az általánostól a sajátos felé, az összetettől a részletek felé mutat, mélyen beépül e nyelvet beszélők életébe, lelkiségük részévé válik, és alapvetően összefüggésbe hozható a magyarság békés természetével, igazságközpontú életszemléletével, egyszóval a magyar néplélekkel.
A magyar nyelv fogalmi ereje kimagasló tudományos eredmények, képi ereje pedig páratlan művészi értékek forrása.
2.3. A magyar nép zenéje a pentaton hangzású dallamvilágra épül. Több mint 200 000 lejegyzett dalból álló népdalkincse ékes bizonyítéka ősiségének, és jelzi a többi pentaton dallamkincset őrző néppel való rokonságát is.
2.4. A szkíták hitvilágában gyökerező egyistenhit egy szakrális királyság hitvilága. A világi és a szakrális hierarchia szükségszerűen egybeesett. A szakrális király táltoskirály volt13.
2.5. A magyar nép alkotta közösségek legalapvetőbb értékei az igazság, a tisztesség és a méltányosság, amelyek akkor érvényesülnek, ha áthatja e közösségeket a szolidaritás, a szeretet és az életigenlés. E nélkül a magyar közösségek gyarapodása nem képzelhető el.14
2.6. A magyar nép az adott szó megmásíthatatlanságára építette emberi kapcsolatait, amelyeket sorsfordító pillanatokban vérszerződéssel pecsételtek meg.
A magyar nép büszkén őrzi a szkíta-hun-avar-magyar15 ősiség legfényesebb alakjának, Atillának emlékét.
Népünk erényei mindenkor megtalálhatók az általa megteremtett államok berendezkedésében, amelyek közül a legutolsó a honvisszaszerző Árpád nagyfejedelem által Ópusztaszeren megszervezett, Kárpát-medencei magyar állam, amelyet Szent István király a kereszténység jegyében mindörökre felajánlott a Szűzanyának, a magyarok Boldogasszonyának16.
2.7. A magyar társadalomban – régészeti adatokkal alátámaszthatóan – ősidőktől fogva érvényesült a mellérendelő szemlélet, és most a keményen alárendelő környezetben is konokul ez a szemlélet uralja a magyar gondolkodást. A mellérendelő szemlélet kimutatható a magyar nyelvben, a magyar népmesékben, az ősi magyar törvénykezésben17.
2.8. A magyar néppel egymást kiegészítő, mellérendelő viszonyban él az ugyancsak magyar anyanyelvű, határőrző székely nép, amelynek tagjai születésüknél fogva nemességet élveztek18.
3.1. A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó nép.
3.2. A világszórványban a nemzet tagjaiban, valamint a magyarságtudatot megtartó szervezetek és rendezvények révén él. Válságos történelmi időszakokban a világszórványnak nemzetmentő szerep jut19.
4.1. A magyar állam a Szent Korona közjogi rendje szerint létrehozott és fenntartott igazságalapú joguralmi intézményrendszer, Werbőczy István alábbi meghatározása szerint:

„Az igazság, jog és jogtudomány pedig különbözik egymástól.
1§ Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog az erények végrehajtója. A jogtudomány ennek a jognak a tudása.
2§ Továbbá, az igazság az erények közt a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudomány a legkisebb.
3§ Továbbá, az igazság mindenkinek megadja az övét; a jog meg elősegíti; a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék ez.” (Werbőczy: Tripartitum, Előbeszéd, 5. czím)

4.2. A magyar királyságot, tekintettel alapítóinak ősiségére, egyetlen archiregnumként20, azaz őskirályságként ismerte el a kor főhatalma, a pápaság, és ugyancsak egyetlenként, egyedi jogállású, a pápasággal mellérendelő viszonyban levő, apostoli királyságként határozta meg.
Ez az az állam, amely immanens fejlődése folytán jutott el a főhatalomnak a Szent Koronára, mint az állam első számú személyiségére, első számú közjogi méltóságára való ruházásáig.
A magyar állam megalkotja és 1222-ben elfogadja a szárazföldi Európa első alkotmányának tekintett Aranybullát. Ennek előzménye a magyar alkotmányosságnak a magyar nemzet által ismert, követett, gyakorolt, vezetőitől megkövetelt öt alapelve: a személy védelme; a joguralom elve; a függetlenség elve; a törvény előtti egyenlőség; az önkormányzat21.
4.3. A Szent Korona országa az első és mindmáig az egyetlen olyan állam, amely a legmesszemenőbben épít az Isten arcmására teremtett, minden egyes embert megillető emberi méltóságra. A Szent Korona országa történelmileg egyedülálló biztosítékát nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott, ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és nyelvközösségi önrendelkezésnek.
4.4. A Szent Korona országának tagja minden nép és népcsoport, mely a Szent Korona főhatalma alá helyezi magát, történelmi létével hozzájárul értékrendje formálásához, megszilárdításához, vállalja és megvalósítja a Szent Korona-tagságból fakadó (azzal járó) sorsközösséget, megalkuvás nélkül védelmezi azt minden (külső vagy belső) ellenségével szemben.
4.5. A Szent Korona vendégjogát élvezi minden nép és népcsoport, mely annak főhatalma alá helyezi magát, tudomásul veszi és tiszteletben tartja, ellenségeivel szemben védelembe veszi alkotmányos rendjét.
4.6. A Szent Korona országának ellensége az a személy vagy közösség, aki/amely szándékosan vagy a magyar nemzet törvényes vezetőinek figyelmeztetése ellenére alkotmányos rendjét bomlasztó vagy romboló tevékenységet fejt ki, illetve a Szent Korona ellen cselekszik.
4.7. A 4.3. és 4.4-ből következően a magyar nemzet nem ismeri el a trianoni és párizsi diktátumok általi jogtipró szétdarabolását.
5.1. Az államalapító magyar nemzet mellett az évszázadok során számos nép és népcsoport vált a Szent Korona országának tagjává.
E népek és népcsoportok számára területi autonómiát biztosított, míg a később betelepülő kisebbségeknek egyházi kulturális autonómia keretei között tette lehetővé az anyanyelvű közösségépítést, a többetnikumú városokban az etnikai és vallási megoszlás szerinti arányosított önkormányzati rendszerben pedig a helyi nyelvek és vallásfelekezetek egyenrangú érdekérvényesítését biztosította, és a szubszidiaritás (székiség22) elve alapján a helyi közösségek kifejlődését szavatolta23.
E népek, népcsoportok – Szent István intelmeinek jegyében – szabadon gyarapodhattak, és ugyanakkor színesítették, erősítették illetve erősítik az országot.
5.2. Napjaink nemzetpolitikai kihívásai miatt, a magyar állam jelenlegi helyzetében két népcsoportról külön is szólnunk kell.
5.2.1. A magyarországi zsidó közösség a 20. században Izraelben államalkotóvá és világhatalmi tényezővé vált zsidó népnek a történelem során Magyarországra, a Szent Korona védelme alatt betelepedett néprésze. Tagjai zsidó vagy magyar zsidó tudatúak. Fejér Lajos és Tábor Béla ajánlásának megfelelően a magyar zsidóságnak úgy kell megtartania kettős identitását, hogy erősítse az országhoz való kötődését, zsidó magyarrá válását.24
5.2.2. A cigány népcsoport a cigány népnek a történelem során Magyarországra, a magyar állam területére a Szent Korona védelme alatt betelepedett néprésze. Tagjai cigány vagy magyar cigány tudatúak. A cigányság kulturális felemelkedése és az ország fenntartásához való hozzájárulásuk jelentős növelése a magyar nemzet megmaradásának egyik halasztást nem tűrő, megoldást sürgető sorskérdése.

III.
A nemzet Trianon és Lisszabon után
6. A magyar nép képviselete és nemzeti egysége
Mivel az államhatalom a második világháború után a nemzet védelmezőjéből valójában a nemzet árulójává vált, továbbá mivel a globalizációs és uniós erőtérben a magyar államhatalom napjainkban is nemzetközi (államközi) egyezmények alávetettségében működik, elengedhetetlen az erőhatalmi szétdaraboltságban élő magyarság egyetemes képviseleti jogot és legitimitást bíró nemzeti szervezetének hatalmi rendszeren és vetélkedésen kívüli, államilag támogatott működtetése. A két világháború közötti magyar állam erre a célra hozta létre 1929-ben a MAGYAROK VILÁGKONGRESSZUSÁT, ennek 1938-as második tanácskozása pedig állandó ügyvivő testületeként a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉT.
7. Az Országgyűlés
7.1. Szerkezete, különös tekintettel a felsőházra
A kétkamarás országgyűlés értékelvű nemzeti képviselet.
7.2. Összetétele, különös tekintettel a külhoni magyarok képviseletére
A külhoni magyarok számára az Országgyűlés az állami széttagoltság keretei között a szuverén nemzeti jogok teljessége gyakorlásának, érvényre juttatásának intézménye.
A külhoni magyarok az Országgyűlés mindkét házában képviselettel bírnak.
8. Az állam felelőssége a nemzet létérdekeinek szavatolásában
8.1. A személyekkel (a nemzettel, a Szent Korona tagjaival és az államalkotó népekkel és népcsoportokkal) szemben
8.1.1. a magzati élettel szemben
8.1.2. a felnövekvő nemzedékkel szemben
8.1.3. a nőkkel és a családokkal szemben
8.1.4. a cselekvőképes emberekkel szemben (többek között munkahely biztosítása számukra)
8.1.5. a földművesekkel szemben
8.1.6. a fogyatékkal élőkkel szemben
8.1.7. az idősekkel szemben (többek között: „az állami nyugdíjnak arányban kell állnia a kitanított utódok számával”[25])
8.1.8. az egészségmegőrzéssel és a gyógyítással kapcsolatban
8.1.9. a tulajdon, a birtokjog és öröklési jog biztosításában
8.1.10. a személyes szabadság védelmében
8.1.11. a törvény előtti egyenlőség biztosításában
8.1.12. a jogok és kötelességek egyensúlyának szavatolásában
8.1.13. a közbiztonság szavatolásában
8.1.14. az állam által okozott, a magánszemélyek által elháríthatatlan károk megtérítésében
8.1.15. Ius resistendi et contradicendi, avagy az ellentmondás és az ellenállás joga
8.1.16. A hon védelme állampolgári kötelesség
8.1.17. Az alkotmányos tudathoz való jog
8.1.18. A nemzet biológiai túlélésének szavatolása
8.1.19. A népek és népcsoportok közösségi jogainak garantálása
8.2. A nemzeti vagyon védelmének biztosításában (Sacra Corona radix omnium possessionum: a stratégiai termelőeszközök végső tulajdonosa csak és kizárólag a közösség, a Szent Korona lehet)
8.2.1. az anyaföld védelme[26]
8.2.2. a víz védelme
8.2.3. az altalaj kincseinek védelme
8.2.4. a hálózatok védelme
8.2.5. az atomenergia fölötti rendelkezés: létesítmények, eszközök, nukleáris anyagok védelme
8.2.6. a nemzeti művelődés, nemzeti örökség (szellemi, anyagi) értékeinek védelme
8.2.7. a hűtlenség elvének kinyilatkoztatása
8.3. A Nemzeti Bank jogállása; a pénzügyi szuverenitás kérdése
8.3.1. A Nemzeti Bank a magyar nemzet intézménye
8.3.2. A Nemzeti Bank feladata a nemzet pénzügyi szuverenitásának biztosítása
8.3.3. A Nemzeti Bank alkotmányos működését azzal megbízott állami szerv ellenőrzi
8.3.4. A Nemzeti Bank vezető tisztségviselői kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezhetnek
8.4. A média alkotmányos működésének nemzeti felügyeletét erre a célra létrehozott intézmény látja el
8.5. Az alkotmány és a nemzetközi szerződések viszonya
8.5.1. Nemzetközi szerződés csak a magyar történeti alkotmány alapján köthető
8.5.2. A történeti alkotmánnyal összeegyeztethetetlen szerződések érvénytelenek
8.5.3. A trianoni és a párizsi diktátumok
8.5.3.1. az ENSZ közgyűlése által 1977-ben elfogadott, a népek önrendelkezési jogát
kimondó Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,
továbbá a nemzetközi szerződések jogi alapjairól 1969. május 23-án
Bécsben aláírt Nemzetközi Egyezmény 52. cikkelye értelmében semmisek,
8.5.3.2. a 8.5.1. szerinti új egyezményekkel módosítandók.
8.5.4. A benesi dekrétumok alapvető emberi jogokat sértenek, semmisek. Az általuk okozott károk a nemzet felé bocsánatkéréssel, a sérelmet szenvedettekkel szemben az 8.1.14. mintájára enyhítendők
8.6. Magyarország uniós és NATO-tagsága (értelemszerűen a lisszaboni szerződés is) a fenti 8.5.1. és 8.5.2. szerint újratárgyalandó.
8.7. Az alkotmány a történelmi sorsközösségben gyökerező összetartozás-tudat alapján szentesíti
8.7.1. a magyarság és a lengyel nemzet történelmi barátságáról szóló közös nyilatkozatot,
8.7.2. a horvát nemzettel történelmi államszövetségben megélt közös múlt jelentőségét
8.8. Az alkotmány kimondja, hogy a magyarság és Magyarország híd, összekötő kapocs Európa és Ázsia között.

Zárszó
A magyar nemzet új meghatározásának középpontjában a nemzet által belülről megélten és kívülről elismerten megteremtett értékek állnak. Ezen értékek a történelmi idők során, nemzeti tragédiák árán és életet nyitó győzelmek hozadékából születtek, nemzedékek vérével-verejtékével, építő munkájuk, közjogi harcaik, honvédő áldozatuk gyümölcseként, honvesztő árulások és eltévelyedések ellenére. A magyar nemzet legkiemelkedőbb hozzájárulása az egyetemes emberiség felemelkedéséhez annak az államrendnek a kialakításában testesül meg, amely egyedülálló mértékben helyezi középpontba az ott élő emberek nemére, fajára, nemzetiségére és vallására való különbségtétel nélkül az emberi méltóságot. Ezt az államot eleink a Szent Korona-tanra alapozták, és a Szent Korona országának nevezzük. A magyarság által megteremtett államnak a legfőbb ismérve a földi hatalomnak az égiekkel való összekötése, az emberi esendőségtől való mentesítése, legfőbb értéke az igazságalapú jog folyamatos uralma és legfőbb eszköze a jogfolytonosság.
Meghatározásunkat abban a meggyőződésben fogalmaztuk meg, hogy történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet. Ezért történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása a legfőbb korparancs, a legelső nemzetstratégiai feladat. A jogfolytonosság helyreállításának pillanatában az ország államformája alapjogilag/de jure apostoli királyság, amelyről bármikor népszavazás tartható.

„Mégis örök igazság marad, hogy csak egyetlen valóságos alkotmánybiztosíték van: a nemzet ragaszkodása alkotmányához, s önfeláldozó elszántsága annak megvédelmezésére.
Ha ez megvan, ha a nemzet tagjai annyira magukénak tekintik alkotmányukat, hogy annak megvédése érdekében szenvedni, magukat feláldozni készek, akkor az alkotmány biztosítva van. Ha ez az önfeláldozó elszántság hiányzik, ha az én érdeke felette áll az alkotmány sérthetetlenségének, akkor a legszebben megfogalmazott alkotmánybiztosítékok is üresen kongó, tartalom- és érték nélküli hatálytalan papirosgaranciák.” (Molnár Kálmán: Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya? Pécs, 1931. 22-23. oldal

Isten óvja a Nemzetet!
Budapest, 2012. augusztus 20.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa
Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának zárókonferenciája
A kiadmányt hitelesíti Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Lábjegyzetek
1 Magyar Adorján – Az ősműveltség, Budapest, 1995, Magyar Adorján Baráti Kör
2 Dr. Baráth Tibor – A magyar népek őstörténete, vol. I-III, Montreal, 1968, 1973, 1974
3 Dr. Borbola János – Az egyiptomi ősmagyar nyelv, Budapest, 2012, 5-1016 o.
4 Dr. Simon Péter – Aki őelőtte jár, Budapest, 2004, 3. bőv. kiadás, 69-77 o.
5 Patrubány Miklós, in Botos László főszerk. – Magyarságtudományi tanulmányok, HUN-idea Szellemi Hagyományőrző Műhely, Budapest, 2008, 9-12 o.
6 Molnár V. József – A magyar nép lelke és annak nemzetalakító szerepe, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
7 Ornella Semino et. al., Science Magazine, 10 November 2000, 290 (5494), 1155-1159 o.
8 Dr. Nagy Ákos – A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában, Sydney, 2006, Ausztráliai-Újzélandi Magyarok XIII. Találkozója
9 Dr. Nagy Sándor – A magyar nép kialakulásának története, Budapest, 2011, Magyarságtudományi Füzetek 16.
10 Dr. Baráth Tibor – Elfelejtett magyar évezredek?, Budapest, 2012, Magyarságtudományi Füzetek 17.
11 Mario Alinei, Message to the VII. Hungarian World Congress, 1 August 2008
12 The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner, and its structure reaches back to times most of the spoken European languages did not even exist. It is a language in which there is a logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth his origin, and alien layers can be distinguished in it, which gathered together during the contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble stone, consisting of only one piece on which the storm of time left not a scratch. It is not a calendar that adjusts to the changes of ages. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence.
Die ungarische Sprache führt weit in die Vergangenheit. Sie entwickelte sich auf besondere Art. Ihre Struktur reicht in Zeiten zurück, in denen die meisten europäischen Sprachen überhaupt nicht existierten. Ihre innere Mathematik und Logik verleihen dieser Sprache die Kraft und Elastizität einer gespannten Saite. Die Engländer sollten auf ihre Sprache stolz sein, da in ihr sich die Geschichte der Menschheit erkennen läßt. Man kann auf ihren Ursprung hinweisen, und fremde Schichten die sich durch den Kontakt mit verschiedenen Völkern angesammelt haben, sind desgleichen erkennbar. Die ungarische Sprache hingegen ist wie ein Monolyth, auf dem der Sturm der Zeit keine Spur hinterlassen hat. Sie ist kein Kalender, der sich dem Lauf der Zeit anpaßt. Diese Sprache ist das älteste und herrlichste Denkmal der nationalen Selbständigkeit und der geistlichen Unabhängigkeit.
La lengua hungara viene de lejos en el tiempo. Se desarrolló en una forma muy peculiar y su estructura viene desde los tiempos en que la mayoría de las lenguas europeas ni siquiera existían. Es una lengua, cuya logica y matematica se adaptan a la maleabilidad y equilibrio de una cuerda musical bien estirada. El hombre inglés debe estar orgulloso de que su lengua marca una epoca de la historia de la humanidad. Su origen demostrable y traslucido hace facil encontrar en él, las diversas influencias extranjeras que se acumularon en los contactos con diferentes naciones y culturas. Mientras que la lengua hungara es como la piedra basal, de una sola pieza y en la que los vientos del tiempo no han dejado ni un rasguńo. No es un almanaque que se adapta a los cambios en las epocas. Esta lengua es el mas antiguo y glorioso monumento a la soberanía nacional y a la independencia mental.
La langue hongroise remonte à des temps immémoriaux. Son évolution est des plus singulières et sa structure date de temps où la plupart des langues européennes parlées aujourd’hui n’existaient même pas encore. C’est une langue logique et mathématique avec une force née de sa souplesse et de sa sonorité. Les Anglais peuvent se vanter d’une langue signalant les périodes épiques de l’histoire de l’humanité. On peut remonter à ses origines, déceler les influences venues d’ailleurs, lors des contacts avec d’autres peuples, alors que la langue hongroise est une pierre d’une seule substance, un monolithe sans la moindre griffure laissée par les orages de l’histoire. Elle n’est pas un récitatif évocateur des changements des temps. Cette langue est le plus ancien et le plus glorieux monument d’une souveraineté nationale et independance d’esprit.
13 Kocsis István – Hozzászólás az új magyar nemzetfogalomhoz, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Budapest, 2012
14 MVSZ Alapszabály
15 Dr. Bakay Kornél – Szkíták és magyarok, hunok és magyarok, avarok és magyarok – Őstörténeti konferencia, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Budapest, 2012
16 Dr. Balogh Sándor – Hozzászólás és határozati javaslat, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
17 Dr. Cser Ferenc – A mellérendelő emberi viszony szerepe a magyar nemzet történetében, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia
18 Borsos Géza – A székely nép helye a magyar nemzet történetében (testében), Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
19 Csapó Endre – Nemzet a világszórványban, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
20 Prof. Dr. Vass Csaba – Hungária az archiregnum, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest 2012
21 Dr. Zétényi Zsolt – Az ősi alkotmány, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
22 Dr. Boór Ferenc – A székiség vezérelve, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
23 Dr. Hévízi Józsa – Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
24 Dr. Drábik János – Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Mitől vagyunk magyar nemzet?, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Budapest, 2012
25 Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő, az oxfordi egyetem ny. tanára – A népszaporulat a nemzeti lét elsődleges feltétele, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012
26 Prof. Dr. Tanka Endre – A föld szerepe a nemzet életében, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Budapest, 2012


Itt van egy vélemény is:

MVSZ-bol kizartak sajto mvszbol.kizartak.sajto@gmail.com

aug. 29. (2 napja)

nem megjelenített címzettek

A mellékelt képeken is jól látható, hogy kevesebb mint 60 résztvevője sem volt a Magyarok VIII. Világkongresszusának csúfolt rendezvénynek. Egy Kongresszust nem 60 ember alkot, hanem több ezer.



A Patrubány Miklós féle 60 személyes összeröffenésre a 26 elnökségi tagból is csak 5 jelentek meg. A többi 21 távol maradtak a nem kívánatos összeröffenésről. Patrubány féle összeröffenésből nem kértek az MVSZ küldöttek sem, és beintettek Patrubány önkényuralmának. Végül is a Patrubány Miklós propaganda rendezvényére néhány jó magyar emberen túlmenően csak Patrubány szűk baráti köre és rokonsága jelent meg.



A zsugorkongresszusnak nevezhető összeröffenéssel még jobban lejáratta magát az Magyarok Világszövetsége.



A propaganda és a hazugság politikáját még Nicolae Ceusescutól tanulta, az akkor még Nicolae Stefan Patrubani-nak néven jegyzett Patrubány Miklós.

A távolmaradt MVSZ küldöttek is arra hivatkoztak, hogy a Magyarok Világszövetségét ne egy román szekus rendezze. Patrubány Miklós húzzon vissza Bukaresbe, oda, ahonnan 1994-ben jött.



Tisztelettel

Borbély Attila




És így nő össze a sz@r a májjal, vagyis az egyik zsidó kóhglomerátum, ami mvsz néven fut, a másikkal, amely szintén cionzsidó likud bagázs.


Az MVSZ a Székely Mikó Kollégium és az igazság ügye mellett

A Magyarok Világszövetsége a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumért szeptember 1-jére meghirdetett megmozdulást igaz magyar ügynek tekinti, és azon való részvételre buzdítja tagjait és híveit.

A Magyarok Világszövetsége


KÖZLEMÉNY

A magyarországi Békemenet szervezői úgy döntöttek, hogy testületileg vesznek részt az erdélyi Sepsiszentgyörgyre szeptember 1-re, szombat déli 12 órára meghirdetett magyar tömegtüntetésen, az Igazság Napján.

A református egyház tulajdonában lévő Székely Mikó Kollégium igazságtalan és törvénytelen államosítási kísérlete a román állam részéről, valamint az, hogy a kollégiumot jog szerinti tulajdonosának visszajuttató bizottság három tagját, Markó Attilát, Marosán Tamást, valamint a román Clim Silviut három-három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a buzăui bíróság, rámutat arra, hogy a magyarságnak még mindig a megmaradásért kell összefognia Erdélyben és a Kárpát-medencében egyaránt.

Ahogy a január 29-i budapesti Békemeneten a székelység és az erdélyi magyarság is képviseltette magát a Magyarország melletti kiállásban, úgy most a Békemenet szervezői is ott lesznek Sepsiszentgyörgyön az Igazság Napján, és felhívnak mindenkit, aki teheti, hogy jöjjön el és vegyen részt a történelmi jelentőségű megmozduláson, tiltakozzon a fejét újra felütő román sovinizmus ellen s tegyen hitet az igazság, a magyar összefogás és a békés társadalmi együttélés mellett. Ezt ma a Székely Mikó Kollégium szimbolizálja a világ magyarsága számára.

Bayer Zsolt újságíró
Bencsik András főszerkesztő
Zárug Péter Farkas politológus

Ha még így sem esne le, akkor még pár adalék, tényleg a gyengébbek kedvéért.


Az Igazság Napja Budapesten és Szegeden is!
2012.08.31, 10:18 Nemzeti Hírháló

Az Igazság Napja Budapesten: szeptember 1-én tüntetés románia magyarországi nagykövetsége előtt

Teljes mértékben egyetértünk a sepsiszentgyörgyi "igazság napja" tüntetés szervezői által megfogalmazott, a székely Mikó református kollégium újraállamosítása elleni tiltakozással. a tiltakozást támogatva - s kiegészítve azt az államosított egyházi ingatlanok visszaadását minden eszközzel hátráltató román gyakorlat elleni, illetve a román kormánynak a magyar anyanyelvi oktatás elsorvasztási törekvései elleni tiltakozással - hívunk és várunk minden Magyarországon élő székelyt, erdélyi gyökerekkel rendelkező magyart és a határon kívül rekedt magyarok ügyével együtt érző embert szeptember 1-én délelőtt 11 órára a budapesti román nagykövetség elé (XIV. kerület, Thököly út 72. Izsó u. sarok), hogy elégedetlenségünknek együtt adjunk hangot. meg vagyunk győződve arról, hogy a székely közösség fent említett gondjait maradéktalanul csak az autonóm székelyföld jogrendszere tudja orvosolni.

19 év telt el azóta, hogy az Európa Tanács - Románia csatlakozási kérelmére

vonatkozó véleményezésében (176/1993) - felszólította a román kormányt az egyházi javak teljes visszaszolgáltatására. itt az ideje, hogy két évtized elteltével emlékeztessük a román kormányt és az Európa tanácsot Románia írásban vállalt és azóta sem teljesített kötelezettségeire. ezért kérjük, aki teheti, hozzon magával nagymérető (akár kartonból készített) faliórát, homokórát, székely zászlót, autonómia feliratú táblát, hogy a nagykövetség ablakaiból is láthatóak legyenek tüntetésünk követelései. felkérjük a magyar történelmi egyházakat, hogy vállaljanak szolidaritást az erdélyi történelmi egyházaknak az államosított ingatlanjaik visszaszerzésért folytatott küzdelmével, és a vasárnapi istentiszteleten hozzák híveik tudomására a szeptember 1-ére tervezett demonstrációnkat.

Budapest, 2012. augusztus 23.

György-Mózes Árpád
elnök
Székelyföldért Társaság

Az Igazság Napja Szegeden: szeptember 1-én de. 11 órától a Klauzár téren, majd a Román Konzulátus elé vonulunk és élőláncot alkotva elénekeljük a székelyek himnuszát.

Kérjük a szegedi és a környékbeli értelmiséget, hogy jöjjön el és halgassa meg a főszervező Bálintné szavait, s mozgósítsa azokat a civil szervezeteket, amelyek még nem merültek el a fogyasztói társadalom agymosó posványában, s nem a dagonyát választják, hanem a gerinces kiállást a közös kultúránkért, jövőnkért!

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

AZ "IGAZSÁG NAPJA" TÜNTETŐIHÖZ

Köszönet az erdélyi magyar történelmi egyházaknak, hogy meghirdették az Igazság Napját és tüntetnek a Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának jogtalansága ellen.

De nem csak a tulajdonjog sérelméről van szó, hanem sokkal többről.

Ha tüntetnek az igazságért, tudniuk kell, hogy nem csak a román állam nem ad jogvédelmet, hanem az Európai Unió sem, amely nem ismeri el a nemzetiségi jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságától sem lehet jogorvoslást várni, amely - a folyamatban lévő román restitúciós ügyek alkalmából - 2012 június 6 án egy - eredetileg titkosított - memorandumot adott át az Európa Tanácsnak, amelyben felháborító módon szabad utat engedett Romániának az elkobzott magántulajdon rablásának legalizására és a jogtalanság szankcionálására.

De még felháborítóbb, hogy az Európa Tanács miniszter tanácsa ezt a memorandumot elfogadta és ezzel nem csak a saját 1993-i határozatát szegte meg, hanem hatályon kívül helyezte a Kiegészítö jegyzökönyv az emberi jogok európai egyezményhez 1. cikkelyét, amely garantálja a tulajdon védelmét.

Ez súlyos európai jogsértés és érthetetlen jogalkalmazás a román követelésekhez. Ez súlyos támadás a Emberi Jogok Európai Egyezménye ellen, amely veszélyes precendenst jelent egész Európának. Ez ellen is tüntetni kell! Felháborító, hogy Európában egy politikus sem tiltakozott ! Magyarok sem !

Tisztelt tüntetők !

Remélem, hogy legalább most világossá válik , hogy a jogainkat sem Románián belül, sem az Európa Tanács által, sem az Európai Unióban nem lehet megkapni.

A magyarságot megillető jogokat csak egyetlen egy úton lehet biztosan elérni:

erdélyi-székelyföldi területen saját törvények, saját közigazgatás és saját bíráskodás kell - más szavakkal: önrendelkezés a ENSZ által elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1- cikkelye alapján.

Remélem, hogy a Mikó Kollégium ügye végre mindenkit rá fog ébresztetni arra, hogy a jogok eléréséhez vezető út kizárólagosan az önrendelkezés határozott követelésén keresztül vezet.

Igazságosság csak szabadság alapján létezik.
Elsősorban a szabadságért kell tüntetni, csak ez után lehet igazságosság is.

Bécs, 1012 aug. 30
Eva Maria Barki

Hozzászólások


#1 | Zea - 2012. szeptember 01. 12:09:22
Szomorú ha ideológiával jelőlnek meg egy nemzetet, mint pl zsidóság ami hitrendszer vagy cionizmus ami szintén!

Egyik ideológia sem a skyta magyarságé igy ez pont olyan mondvacsinált meghatározás mint a finn származás.

Minél nagyobbatt hazudni ez a cél és addig mondják mig azt hiszik az az igaz...de csak rákell nézni egy magyar fajtájura meg őrájuk és ég és főld a különbség.
Cigányok? nevetséges ahogy a fentiek is,.....mindenki tudja nem idevaló népségek sem küllemben sem genetikailag sem kulturálisan.....

Tán előkéne végre adni a magyarokról szóló dokumentumokat a vatikántól meg egyéb rejtekekről és nem állandó xarkenegetést eszközölni!

Ha a császárok tudták a legösibb népség a skyta magyar a sumerok utodaiként mifaxt kell állandóan kavarni?
#2 | guzsaly - 2012. szeptember 01. 12:33:06
Zea a kavarás a hajrában mindig nagyobb. Most a világ erős hajrában van. Ami van tarthatatlan ez látszik. Nem szívesen írom le, meg nem is gondolok rá szívesen ( mert a szó is és a gondolat is hatalommal bír), de van még célközönség bőven akiket hinta-palintába lehet tenni. Gondolj csak a fiatalokra a tizen-huszon évesekre ! Sokat foglalkozom velük és mikor "véletlenül" ilyen téma kerül elő, erősen csodálkoznak honnan vesszük, hogy történelem hamisítás, hogy zsidó betelepülés, hogy magyarság írtása...stb. Hihetetlen nagy a felelősség rajtunk, ha már fiatalabb korunkban nem sikerült a helyzet magaslatára emelkednünk!
#3 | Zea - 2012. szeptember 01. 14:16:31
Guzsaly az információ visszatartásnak ez az eredménye, és ettől nem birka a jónép hanem ismerethiányos...fiatalságuknál fogva nem is tudják merre tájékozódjanak. Énis 57 évem után mikor több időm maradt kezdtem el a magyar történelemmel mélyebben foglalkozni és nem a hivatalosnak nyilvánitottal hanem a valóssal. És megkell hogy mondjam nagyon sok zsákutca van elhelyezve..betérsz majd kikel kászálódni belőle.
Tudják ezt ők is mondják is generáció váltásnyi idő 40 év 2 generáció kell a hülyitéshez!

Ahogy velük Mózi csinálta. vagy tanitják csak...mert nem kirándultak sehová.
#4 | Advaita - 2012. szeptember 01. 19:21:49
Hát, vannak itt érdekes dolgok. A 60 fő résztvevő és a nemzetmeghatározás "furcsaságai" lapján pl. kétlem, hogy a fent felsoroltak mind mellszélességgel kiállnának ezen meghatározás mellett, különösen az 5.2 mellett. Cser Ferenc biztosan nem. Én minél többször elolvasom, annál inkább az jön ki belőle, hogy ez egy merénylet a nemzet ellen.

Az I. rész fogalmai

Az 1.1-ben azt írja: Nép: "Ezen etnikai alapú közösség létrejöttének legfőbb feltétele és biztosítéka az anyanyelv és a terület kapcsolatteremtő közössége". Ez még rendben lenne, de azt hozzá kellene tenni, hogy a nép kialakulását lehetővé tevő terület lehet a nép saját területe, otthona - ahol később az adott nép nemzetté növi ki magát, mint a ma magyarnak nevezett népnél -, vagy az adott nép számára idegen terület, más népnek-nemzetnek-államnak a területe, mint a zsidók esetében. A cigányokat azért hagytam ki, mert őket nem tekintem népnek.

1.2. Nemzet az az 1.1. szerinti nép, amely fejlődése során eljut önrendelkezési igényének megfogalmazásáig és kinyilatkoztatásáig.

Önrendelkezési igény megfogalmazásához a saját terület elengedhetetlen. Másnak a területén elég bajos és jogilag is kifogásolható önrendelkezést kinyilatkoztatni. Saját terület nélkül nemzet nem létezik. Nem véletlenül került a föld is a szabadon adható-vehető áru kategóriájába, mert így lehet egy nemzet alól a talajt kihúzni.

Az 1.4 és az 1.6 úgy hülyeség, ahogy van, és önkényes, nem ésszerű meghatározás. Ahol egy nép a nemzetté válása után államot hoz létre, ott az adott nemzethez tartozók alkotják együttesen a nemzeti közösséget. (Élhetnek velük mások is, pl. vendégek vagy menekültek, akik lévén hogy vendégek vagy menekültek, nem tartoznak a nemzeti közösséghez.) Ha pedig a határ akármilyen okból átkerül a fejük felett, és a szomszédos állam közigazgatása alá kerülnek, akkor ott - a nemzeti többség mellett, azokhoz viszonyítva, és a határ innenső oldalán maradó nemzet szemszögéből - nemzeti kisebbséget vagy nemzetiséget alkotnak (ami kettő ugyanaz), éspedig azért, mert továbbra is a saját területükön élnek, ahol már kialakult az önrendelkezésük, csak a közigazgatást részben vagy teljesen kivették a kezükből. (Az önrendelkezés és a közigazgatás két külön dolog.) Az Amerikába kivándorolt magyarok és más nemzetek tagjai hiába is élnének egy tömbben, ott nem nyilatkoztathatnak ki önrendelkezési igényt mint pl. magyar vagy olasz vagy ír nemzet, és nincs külön közigazgatásuk sem. (Ebben én konzervatív vagyok: az én házamban ne akarjon engem senki túlszaporodni és önrendelkezni meg közigazgatni.) Ezért ott nem mint nemzetiségek, hanem csak mint népcsoport élnek - amíg egy tömbben tartják az identitásukat. A nemzeti kisebbség vagy nemzetiség is része a nemzeti közösségnek, csak nem teljes módon, mivel a közigazgatás náluk nem ugyanaz, mint a nemzeti többségnél, ahonnan elszakíttattak.

Számomra csak az lehet nemzeti kisebbség (itt nálam), aki a határ túloldalán a szomszédban nemzeti többségben van. Ha népcsoportok - teljesen mindegy, hogy saját elhatározásból vagy kényszerből, egyénileg és később egy tömbbe összeverődve, vagy egyszerre tömegesen de több határon keresztül kerülnek ide, akkor maradnak népcsoport, akkor is, ha a távolban a saját államukban nemzetet alkotnak, egészen addig, amíg népiségükben elkülönülnek és nem olvadnak be a befogadók közé.

Nem attól nemzeti kisebbségi valaki, hogy elfogadja-e a befogadó állam rendjét, frissen telepedett be vagy történetesen évszázadokkal ezelőtt, magától vagy erőszak hatására került a befogadó állam területére. Patrubányék és az egész tanácsadó gárda hülyeséget beszélnek. Az ő 1.6 meghatározásuk szerint, ha eltekintünk a "frissen betelepedett" megfogalmazástól, a cigányság, ami egy nem egységes de etnikai csoport (merthogy népről az esetükben nem beszélnék), nemzeti kisebbségként meghatározandó. A jó édes anyjukat. Nem beszélve arról, hogy nem betelepedtek, hanem beszivárogtak, benomadizáltak, ami nem ugyanaz.

Az egyetemes emberi jogok pedig mindenkit megilletnek, nemcsak a nemzeti kisebbséget, hanem bármely itt élő népcsoportot vagy etnikumot is, így fura ezt itt emlegetni, akárcsak a kisebbségi jogokat. Mindenki, aki nem államalkotó vagy -alapító, csak kisebbségi jogokat (vendégjogot) élvezhet, és nem többet.

Az 1.5 is ugyanezeket az ellentmondásokat tartalmazza. Nem attól népcsoport egy népcsoport (néprész), mert történelmi sorsközösségben él az államalkotókkal. Ha nem hajlandó velük sorsközösségre, attól még népcsoport. És elvileg éhet egy állam területén olyan, máshonnan származó népcsoport, melynek ez az utolsó maradványa - ergo nincs olyan másutt élő "más nyelvi és értékközösség", ahova (még) tartozhatna. De értem, hogy ez az 1.5 pont a zsidókra lett optimalizálva, így ők polkorrekten történelmi sorsközösségben élnek velünk (amit én nem látok).

Az 5.2 egy benyalás a zsidóknak és cigányoknak. Az 5.2.1 pontot nem véletlenül a zsidó Drábik lábjegyzi, aki megmondja nekünk, mitől vagyunk magyar nemzet (gondolom ők, zsidók és cigányok). (24 Dr. Drábik János - Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Mitől vagyunk magyar nemzet?, Magyarok VIII. Világkongresszusa, Budapest, 2012)

A Magyarok Világszövetségét felhasználva ezzel a ponttal akarják a cigányokat néppé avanzsálni meg az illegitim Izrael államot és a zsidó betelepedést legitimálni a magyar nemzetmeghatározásban. Mert amúgy hogy kerül a csizma az asztalra, mit keres itt, hogy "államalkotó és világhatalmi tényező zsidó nép". Mi a f@szt keres ez egy magyar nemzetmeghatározásban? Meg mit jelent az, hogy "a Szent Korona védelme alatt betelepedett"? Senki nem hívta és telepítette be őket, batyuval a vállukon, rongyosszegényen szivárogtak át a zöldhatáron, akár cigány tesvíreik. Patrubányék most akarnak nekik Szent Korona védelmet adni, meg a cigányoknak is. A hülyemagyarok meg ujjonganak, hogy milyen nagyszerű ez az egész.

Én a hűlt helyüket akarom látni mind a kettőnek. s_#  Ez a magyar nemzet megmaradásának valódi, halasztást nem tűrő, fő sorskérdése.
#5 | postaimre - 2012. szeptember 01. 20:00:33
Ezek a "nemzeti" szarvezetek azért vannak, hogy alázenéltessenek a zsidajnak, de ezt már itt remélem kívülről fújjátok. Ezt a díszes társaságot a meszesgödör kell eleméssze vagy az ostobasága, vagy az árulása illetve zsidó mivolta okán. Egyébként kár rájuk a tintát is pocsékolni.
#6 | postaimre - 2012. szeptember 01. 22:06:23
Kedves ..., aki nem érti az egészet, az nem értheti a részleteket sem. Figyeld a tendenciát! http://magyarnemz...4#comments

Gondolkozz el mi történik és mihez kell alapot teremteni, látszatot biztosítani.

Az a baj, hogy nem sokan vagyunk, akik képesek komplexen gondolkodni, de még ettől is nagyobb baj, hogy akik nem képesek, azok nem képesek arra sem, hogy oda figyeljenek azokra a kevesekre, akik képesek.

http://jovonk.inf...ido-tervek

D'rabik Kiválasztottak könyve után benne van a kemény magban patrubani mellett és ez sem bűzlik, mint ahogy a cigány és a zsidó nemzetbe való "beemelése" amiért végül is ez az egész baromságot megcsinálták.

Áldás
!Imre

Kedves Imre!

Köszönöm amit küldtél, a régebbit olvastam már, bár úgy rémlik frissítetted. Az a borzasztó, hogy minden amit csinálnak, úgy tűnik: MINTHA! Szívemhez közeli dolgokat írnak bele, megtűzdelve árulással, csapdákkal, ártással...
Nagyon észnél kell lenni... nekem csak a töredékét küldték át, a két etnikum beemelését nálad olvastam... Így már több mindent sem értek, pl. "4.6. A Szent Korona országának ellensége az a személy vagy közösség, aki/amely szándékosan vagy a magyar nemzet törvényes vezetőinek figyelmeztetése ellenére alkotmányos rendjét bomlasztó vagy romboló tevékenységet fejt ki, illetve a Szent Korona ellen cselekszik." illetve nem értek vele egyet, de kár a szóért, mert ezek szerint az egész egy manipuláció!

Még egyszer: köszönöm válaszod! Drábikot nem kedvelem...

Szeretettel,
#7 | 9323 - 2012. szeptember 02. 07:28:45
"A cigányság kulturális felemelkedése és az ország fenntartásához való hozzájárulásuk jelentős növelése a magyar nemzet megmaradásának egyik halasztást nem tűrő, megoldást sürgető sorskérdése. "

Egy ilyet rendes magyar ember nem írhat le.
#8 | postaimre - 2012. szeptember 02. 07:45:32
9323, nem lehet melléjük nyúlni és nem véletlen, hogy nem is fognak megállni a lábukon.
#9 | Perje - 2012. szeptember 07. 22:53:03
A finnugor mozgalom kiállta az idők próbáját:
http://www.korman...k-probajat

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.