Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Új irat szól István király másik fiáról


Jó munkához idõ kell! Lassan megtudhatjuk, hogy ki is volt Adelheid? Link
Egy mindeddig ismeretlen, valószínûleg Mátyás király uralkodása idején született krónikát talált egy történész az Országos Levéltárban. A krónika azon kevés késõ középkori híradások közé tartozik, amelyek megemlítik, hogy Imre hercegen kívül Szent István királynak létezett egy másik fia is: Ottó. De valóban hihetünk-e az erre vonatkozó forrásoknak?


Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggõ földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bõséggel adott az élet elõnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, fõpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, (…) úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfõbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz.

Így kezdõdnek István király nevezetes Intelmei a trónörökös Imre herceghez, aki 1031-ben bekövetkezett halálakor az egyedüli várományosa volt a keresztény magyar királyság trónjának – hiszen a nála feltehetõleg néhány évvel idõsebb fiútestvére, Ottó akkor már rég nem volt az élõk sorában. De tényleg volt-e Imrének (más fiú- és lánytestvérei mellett) Ottó nevû fivére, és ha igen, ennek miért csak évszázadokkal késõbb íródott krónikáink õrzik a nyomát? Van-e egyáltalán remény arra, hogy valaha is elõkerül a levéltárak mélyérõl olyan szöveg, amely hitelesen bizonyítja Ottó létezését?
DREPR20020430003
Szent István és Gizella ábrázolása a Képes Krónikában

Szent István király másik fiára vonatkozó új források több mint egy évszázada, 1880 óta nem bukkantak elõ. Ezért is igen jelentõs annak a minden bizonnyal a 15. század második felében keletkezett krónikának a felbukkanása, amely nemrégiben került Mikó Gábor történész kezébe. A kutató függelékként a latin nyelvû krónika szöveghû leiratát is közlõ tanulmányában („Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg?”, Történelmi Szemle 2013/1.) az eddig ismert krónikák összehasonlító elemzésével megkísérelte elhelyezni a szöveget a magyar királyokra vonatkozó források kronológiai és logikai hálójában.
A magyarok két bejövetele

Az új krónika egy 15–16. századi törvények másolatait tartalmazó kódexben lappangott eddig, amely a herceg Esterházy-gyûjteménybõl került a Magyar Országos Levéltárba. Az összeállítás számos középkori dekrétumot tartalmazott, ezek között bújt meg nem is egy, hanem mindjárt két krónika másolata – méghozzá mindkettõ ugyanazon kéz munkája. A scriptor elsõként Gregoriánczi Pál kalocsai érsek Origo gentis Hungarorum címû rövid krónikáját jegyezte le, amelynek több változatát is ismerték a középkortörténészek. Mivel a krónika egészen 1577-ig kíséri nyomon korának eseményeit, ez segítséget nyújt ahhoz is, hogy idõben körülhatárolhassuk az írnok munkásságát – és a másik, számunkra lényegesebb krónika lejegyzésének idejét.

Az eredetileg Sequitur de regibus címet viselõ krónikát a másoló egy további címmel is kiegészítette, amelyben megmagyarázza, hogy a szöveget Mátyás király 1464. évi koronázási dekrétumának végérõl ültette át. A dekrétumok fennmaradt eredeti példányain azonban az idézett tanulmány szerzõje nem találta meg az ominózus krónikát, így ez a 16. század végi másolat létezésének egyetlen tanúbizonysága. A kópia tehát jelenlegi ismereteink szerint közvetlenül Mátyás 1464. márciusi megkoronázása után keletkezhetett, a most megtalált másolat azonban 1577-nél korábban nem születhetett. (Mátyás megválasztásáról és uralkodásának kezdetérõl írt korábbi cikkünket itt olvashatja.)

A magyarok Kárpát-medencébe történõ „két bevonulását” és a királyok cselekedeteit felsoroló középkori híradás államalapító Szent István uralkodásáról lakonikus tömörséggel számol be, és mintegy mellékesen megemlíti Ottó és Imre hercegek nevét is, István más „ismeretlen” fiai mellett. A vonatkozó szövegrész Mikó Gábor fordításában így hangzik: Szent Istvánt, Géza fiát, a magyarok elsõ királyát, miután áttért a keresztény hitre, az Úr 1001. évében megkoronázták. 46 évig uralkodott; több fia is volt, így Imre, Ottó és még mások is, az õ nevüket nem ismerjük, hiszen fiai utód és koronázás nélkül haltak meg. Szent István király az Úr 1047. évében hunyt el, és a fehérvári egyházban temették el, amelyet õ alapított.

Ottó említése azért is különleges, mert napjainkig a szakemberek csak két másik forrást ismernek, amelyben elõfordul István idõsebb fiának neve. Mindkettõ a 15. század legvégén keletkezett, ami azt jelenti, hogy nagy valószínûséggel Ottó létezésének legkorábbi bizonyítéka került elõ most a levéltárak mélyérõl. Bár számtalan középkori krónikát ismerünk a magyarok korai történetérõl, csupán Laskai Osvát minorita szerzetes és hitszónok (1450 k. – 1511) prédikációi között, valamint a bajor Jakob Unrest (1430 k. – 1500) német nyelvû krónikájában leljük nyomát Szent István fia Ottónak.
Egy elveszett forrás

Az új középkori krónika a kutatók által korábban elemzett, hasonló stílusú eseménylisták közül több fontos jellegzetességgel is kitûnik. Az egyik ezek közül, hogy furcsa módon kétszer kezdi meg elbeszélését: a magyarok „második” pannóniai bevonulásával indít, majd egy genealógiai leírást közöl, ezután rátér az „elsõ” pannóniai bevonulásra, Attila uralkodására, ismét a „második bevonulásra”, s így tovább egészen Mátyás uralkodásáig. A másik vonás az, hogy megemlít hét dalt is, amelyek a magyarok hét honfoglaló „kapitányáról” szólnak – ezt az információt egyetlen ismert krónika sem tartalmazza.

A harmadik igen lényeges jellegzetesség, hogy az egyes királyokat nem pusztán kronologikus sorrendbe állítja, hanem szelektál is közülük annak alapján, hogy legitimnek tartja-e uralkodásukat vagy sem, és ehhez magyarázó megjegyzéseket is fûz. Így például elvitatja II. László és IV. István trónhoz való jogát, megemlíti, hogy Géza és Szent László „Salamon uralmának idején” regnáltak, hogy I. Ulászlót bizony nem koronázták meg, s hogy még Mátyást is „a magyarok akaratából” választották királlyá.

Annak a kérdésnek a megválaszolásához azonban a krónikát most közzétevõ és elemzõ kutató szerint nem jutunk közelebb, hogy valóban létezett-e Szent Istvánnak Ottó nevû fia, hiszen – a többi ismert említéshez hasonlóan – az Esterházy-kódex eredeti variánsa is csak több évszázad távlatából ad hírt egy olyan személyrõl, akirõl a Szent István korához közelebb esõ források egyáltalán nem tudnak. Az ismeretlen Mátyás-korabeli szerzõ valószínûleg más 14–15. századi szövegek alkotóihoz hasonlóan egy bõvebb, ám azóta „elveszett” krónikaváltozatból dolgozott.

Természetesen a jövõben elõfordulhat, hogy a levéltárakban, köz- és magángyûjteményekben lapuló számtalan, alaposan még át nem tanulmányozott kéziratok némelyike fényt derít majd a homályos részletekre, köztük arra is: volt-e valaha Szent István királynak Ottó nevû fia?

(A krónikával kapcsolatban felmerülõ kérdéseket részletesebben a BBC History Magazin 2013. májusi számában ismertetjük. )
Link

Hozzszlsok


#1 | jano - 2013. mjus 08. 09:43:11
A bbc. History Magazin. Aha Nagyon köszönjük, Meg ennek a györfi Istvánnak is aki ezen hejre kis cikket publikálta. És még véletlenül sem felejtette idézõjelbe tenni a két bevonulást. Mert hát az elsõ bevonulást, a 370.-es években, mikor Keve, Béla, éa Kadocsa vezetésével szétrugtuk a romaiak, és vazallusaik seggét, és ennek megkoronázása ként megszületett Atilla nagykirályunk, a magyarok elsõ királya a nagy Nimród unokálya, az egy igaz isten kegyelmébõl. Biztos vagyok benne hogy ezek megint õssze vissza fognak hazudozni, hogy a hunokat leválasszák a magyarok történelmérõl. De nem tudnak már mit tenni mert felébredtek inmáron a hunok szivei, a magyarok.
#2 | Balu - 2013. mjus 08. 09:47:25
Na, ez is valami, legalább nem Ábrahámnak nevezték el...

Errõl a Mikó Gáborról csak annyit lehet kideríteni, hogy eltés doktorandusz, nemrég végezhetett. Ilyen "melót" azért a "nagyok" már nem szeretnek saját kezûleg végezni. Mindegy, nyitogatják az utat egy "alternatív Árpád-házi" király felbukkanása elõtt. Úgyis õk fogják majd eldönteni, hogy hiteles-e. Akár még a bongyor majom is lehet.
#3 | szabir - 2013. mjus 08. 11:01:40
a zsidok most adagolnak vissza nehany dolgot

persze ez a teljesen agymosott tomeg [ a nagymagyarok nagyresze is] azt hiszi ' ne itt van az igazsag'--holott ezek sem azok

tobb fokozatban van a hamisitas

azok a konyvek amiket irtak a 17-19 ik szazadban is a hazug nyugati forrasok alapjan vannak

a 20ik szazadiak meg jobban szelektaltak

a valodi konyveket mar eltuntettek-vagy megvannak valahol de ha oda beteszed a labad helybe kinyirnak valszeg

ja es nem is a Vatikanban vannak hanem mashol valszeg
#4 | apacuka11 - 2013. mjus 08. 13:18:51
1. Introdukció
Azok a hegyek még ma is állnak,
Azok a folyók még ma is futnak,
Az a csillag még ma is mutatja az utat,
Az a nép még ma is él.

2. Õshaza
Túl az Üveghegyen, a Kék-kerek tengeren,
Az Égig érõ fa alatt, egy szép helyen,
Ott ahol a világ Virágos Bölcsõje állt,
Élt népével Puszta, magyar király.
Három fia volt az öreg Pusztának,
A vadászt hívták Jó Szél Fúvásának,
A kovácsot Szép Tüzek Lángjának,
A legkisebbet Szép Mezõ Szárnyának.
Szép Mezõ Szárnya jel alatt született,
Szívébe írva gyönyörû üzenet:
"A világon élni csak hõsként érdemes",
Rajtad a sor, hallod, mondd tovább, Énekes!
Jóra rossz, örömre baj, nászra gyász, mosolyra jaj,
Árulás, ellenség rohan rád.
Fogy a nép mint a Hold, földje nincs mennyi volt.
Legelõt lovadnak nem találsz.
Fehér Ló Áldozat, jelöld meg utamat!
Könyörülj Istenem, jelet adj!
Jó remény Csillaga, Magyarok Pásztora,
Ígérd meg: aki megy, megmarad.
Szép Mezõ Szárnya szól, szeme ég, lángot szór,
Indulunk, lóra hát aki bír!
Elhagyom földemet, százezer õsömet,
Aranyos szegellet álma hív.

3. Vándorlások
Szólj Táltos, szólj az Úrhoz, hívd segítségül õt!
Ég, kardot küldj Hunornak, adj karjának erõt!
Hány fordult vissza félve, szél fújta el nevük.
Hány ment keletre, délre, hány törzs veszett velük.

4. Harcok
(hangszeres rész, szöveg nélkül)

5. Hazám, hazám - moldvai csángó ballada

6. Vérszerzõdés
Elsõ vezér: TARJÁN
MÁsodik vezér: NYÉK
Harmadik vezér: KESZI
Negyedik vezér: KÉR
Örödik vezér: MEGYER
Hatodik vezér: JENÕ
Hetedik vezér: KÜRTGYARMAT
Évszázadokon át a maradék ment tovább,
Vívta utolsó csatáját, az utolsót.
Hány mezõn és harc után álltak a túlélõk némán?
Reményük csak egy, a jövõt vérük váltja meg.
Hány folyón és hegyen át vezetett az út tovább?
Mit a hét törzs keresett, a nemzet kapta meg.
Puszta népe, utadnak vége,
A hegyen túl vár az Aranyos Szegellet!
Puszta népe, utadnak vége,
A hegyen túl vár az Aranyos Szegellet!

7. Újhaza
Állsz a hágón, az égbolt határán.
Tiéd lenn a völgy.
Népek élnek a két folyó partján.
Ekét vár a föld.
Hajtsd meg Álmos õsz fejed, élni csak velük lehet.
Hajtsd meg Álmos õsz fejed, élni csak velük lehet.
Viharok tépik mezõnek virágját,
Színe mint a vér.
Lobog a zászló a városod tornyán.
Otthon vagy, fivér!
Hajtsd meg Álmos õsz fejed, élni csak velük lehet.
Hajtsd meg Álmos õsz fejed, élni csak velük lehet.
Fogadj be föld! Fogadj be új hazám! Fogadj be föld!
s_olle
#5 | Maguskacska - 2013. mjus 08. 16:19:30
egy gyöngyszem:
" és mintegy mellékesen megemlíti Ottó és Imre hercegek nevét is"
tessékmár utána nézni Szent Imre kultuszának a 15.század végén-kiröl is kapta Amerigo Vespucci a nevét...
áh ezek az átiratok.....s_ezt
százezer számra vannak eredeti okirataink!!!! csak a Turul ház uralkodásáról!!!... s_boxs_nyugi
#6 | Perje - 2013. mjus 08. 16:28:02
Na, vazze. Most át kell írni majd a rockkoperát is?

Clinton után Istvánnak is elõkerült egy gyermeke? Nem baj, csak ne legyen nagyon színes, mint Clintoné, és ne vigye a trónt és a koronát!s_francba
#7 | satu - 2013. mjus 08. 17:22:00
Na ehun van a bbc history májusi száma:
http://data.hu/ge...uBooks.rar

Amúgy az újságról ilyn ajánlót találtam:
"A BBC History a tudományos folyóiratok és a bulvárlapok közötti keskeny ösvényen halad. A cikkek szerzõi jobbára ismert és elismert történészek, akik a történelmet a történetek és a hétköznapi élet tükrében jelenítik meg."
#8 | VaLa - 2013. mjus 08. 18:22:53
Hát akkor...
YouTube Vide
#9 | 1 hazafele - 2013. mjus 09. 07:56:55
Apacuka!Fundaluka
Hát az Arpad meg olvasta a névsort, azért nem sorolodott a 7 vezérhez?Tudom én rossz korban nyeltem a bötüt de ez maradt meg bennem:
Arpad Elöd Ond Kond Tass Huba Tétény.Namármost
Arpád-hid Elöd utca Ond vezér laktelep Kond-ér Tass
vezér Huba-szaki Nagytétényi Lötér ....Na mi maradt ki?s_olle

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.