Üzenet a régmultból, avagy Ménrót visszatér.
rta: lica - Dtum: 2013. jlius 31. 22:47:34
Az õsi tanítások, mítoszok, jóslatok szerint az emberiség történelmében egyfajta körforgás figyelhetõ meg. A világ elfárad, elpusztul ezt követõen újjászületik, fejlõdik majd hanyatlásnak indul és ismét megsemmisül. Az Isteni tervnek megfelelõen a történelem mindig megismétli önmagát.
Teljes hr

Az õsi tanítások, mítoszok, jóslatok szerint az emberiség történelmében egyfajta körforgás figyelhetõ meg. A világ elfárad, elpusztul ezt követõen újjászületik, fejlõdik majd hanyatlásnak indul és ismét megsemmisül. Az Isteni tervnek megfelelõen a történelem mindig megismétli önmagát.

A X. században íródott Brahma Vaivarta Purana címû hindu szent irat szerint az emberiség korszaka négy világkorszakból épül fel. Az elsõ korszak a Szatya-Yuga, az Aranykor, az igazság kora, amikor a Földön béke és tökéletes boldogság uralkodik. Az ezt követõ korszakokban a társadalom fokozatos romlása figyelhetõ meg, míg a legutolsó negyedik korszak, a Kali-Yuga, a Vaskor, mind közül a legsötétebb. Ezt az idõszakot kegyetlen háborúk, elnyomás, önzés, hazugság, irigység stb. jellemzi. A szent irat szerint az utolsó kor végén újra megszületik Krisna azért, hogy megbüntesse a tisztességtelen embereket és felemelje azokat a lelkeket, akik ebben a szörnyû korban is tiszták tudtak maradni.

Az ötezer évesre becsült Visnu Purana is megemlíti, hogy bizonyos idõközönként, elsõsorban akkor, amikor a vaskori ember válaszút elé érkezik, vagy változtat mindent elpusztító tevékenységén, vagy pedig a teljes megsemmisülés fenyegeti, az emberiség jótevõjeként mindig megjelenik egy ember. Ez a lény egy fehér lovon végigvágtat a Földön és lángoló kardjával megsemmisíti a gonosz erõit, letéve ezzel egy boldogabb idõszak, az Aranykor alapjait, mely tízezer évig fog tartani.

A mayák legendái szerint az Istenek hétszer teremtenek embert és a mi társadalmunk az ötödik teremtés. Az elsõ nemzedék volt a legtisztább, a legtökéletesebb. Az ezt követõ korokban az emberekbõl fokozatosan kivesztek az erények, a lelkek tisztátalanná váltak és az eddigiek közül a mostani a legbetegebb társadalom. Ennek a hanyatló kornak a végén azonban új remény virrad, hiszen a Tollaskígyó vezetésével visszatérnek az égi testvérek. A szellemi sötétséget legyõzi a szívbõl áradó, lelket simogató szeretet és kezdetét veszi egy boldog idõszak, az Aranykor. Tudni kell azt is, hogy az élet gyökeres megváltozását úgy, mint az elõzõ két teremtés esetében, jelentõs emberáldozatokkal járó természeti csapások kísérhetik, például földrengések, melyek következtében földrészek tûnhetnek el és újak emelkedhetnek fel a tenger mélyérõl. Az õsi kínai filozófia tanítását figyelembe véve, mely szerint az egymással szemben álló erõk mindig kiegyenlítik egymást (tûz-víz, világosság-sötétség) azt valószínûsítik, hogy a népek emlékezetében megmaradt katasztrófa, az özönvíz után az õsi törvénynek megfelelõen tûzözön tör majd a Föld lakóira. Ennek jelei már ma is érzékelhetõk, hiszen egyre gyakrabban közelítik meg a naprendszerünket és a Földünket, kószáló kisbolygók, üstökösök és meteoritok, melyek becsapódása lángba boríthatja akár az egész bolygót. Az átrendezõdést túlélõk viszont komoly változásokat tapasztalhatnak majd a testükben. A tudat fejlõdésének köszönhetõen egyes emberek különleges képességekre tehetnek szert. Pusztán a gondolat erejével tárgyakat mozgatnak, lebegnek a föld felett vagy akár az idõjárás befolyásolására is képesek lesznek.

A nagy visszatérést és az Aranykor beköszöntének történetét még számos nép mitológiája, próféciája − germán, egyiptomi, ausztrál bennszülött, dogon, hopi indián − megemlíti. De vajon mindez mikor fog megtörténni? Van-e kézzel fogható, pontosabban szemmel látható bizonyíték arra, hogy ezeket a történeteket nem csak a gondtalan élet utáni vágyakozás szülte? A Földön van egy õsi épületegyüttes, egy csillagóra, melyhez, ha nyitott elmével közeledünk, feltárja elõttünk a jövõt megmutatva azt, hogy mikor történik, történhet meg a lélek ébredése és az Ég küldöttének a visszatérése.

Mindenekelõtt tudni kell, hogy a Föld forgástengelyének dõlésszöge a Nap körüli keringési pálya síkjához képest 23,5° szöget zár be. A Földtengely, a Nap és a Hold forgatónyomatékának hatására elmozdul és közel 25920 évenként tesz meg egy kört.

precession.gif

A tengely elmozdulása (precessziója)A Föld tengelye nagyjából 4320 évenként mindig egy másik csillagképre, jelenleg az Ursa Minor (Kisgöncöl) csillagképben lévõ Polaris nevû csillag irányába mutat. A bolygónk forgástengelye 4320 évvel ezelõtt a Sárkány (Draco) csillagképben lévõ Thuban (Alfa Draconis) csillagra, ezt megelõzõen 8640 évvel a Hercules csillagkép irányába, elõtte a Lant csillagkép Vega nevû csillagára, annak elõtt a Hattyú csillagképbe tartozó Denebre, 17280 évvel ezelõtt pedig a Cephesus csillagkép kék óriására, az Alfirkra mutatott. Õseink fejlett csillagászati tudással rendelkeztek, ismerték ezt a mozgást és ennek a tudásnak a birtokában üzentek is a késõbbi nemzedéknek.

Ezt az üzenetet a Föld legnagyobb és leglenyûgözõbb õskori építményei a gízai fennsík piramisai hordozzák. Tagadhatatlan tény, hogy a három piramis elhelyezkedése az égbolt egyik legjellegzetesebb csillagképének, az Orion (Nimród-Ménrót) övében lévõ három égitest, az Alnitak, az Alnilam és a Mintaka nevû csillagoknak a leképezése.

orion öv.jpg

Az Orion öv és a gízai piramisokDe vajon mi késztette az akkori embert, hogy egy ily hatalmas építményt létrehozzon? Ha valóban üzenni akartak nekünk, akkor apró és sérülékeny tárgyak (aranylemezek, papírlapok, kõvésetek) helyett egy olyan megoldást kellet választaniuk, ami ellenáll az idõ viharainak. Olyat, amit a legnagyobb földrengés vagy vízözön, az emberi butaság és mohóság sem bír elpusztítani és az igaz múlt megismerését akadályozók sem tudják sötét vatikáni pincékbe, amerikai bunkerokba elrejteni az üzenet hordozóját. Mielõtt felvázolnám, hogy miképpen mûködik, avagy mit üzen nekünk a gízai piramis együttes, egy apró, de mégis fontos jelenséget ismertetek.

Az egyiptológusok azt állítják, hogy a nagy piramis szomszédságában lévõ kispiramisok a fáraó rokonainak temetkezési helyei. De ugyanúgy, ahogy a három nagyobb piramis esetében ezek sem ezt a célt szolgálták, hanem egy éves naptár részét alkották és alkotják ma is. A gízai építmények központja a 30. szélességi fokon helyezkedik el, így a felkelõ Nap a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség idején pontosan a keleti irányt jelöli ki. A horizonton felbukkanó Nap sugarai, a nyári és a téli napforduló idején, ettõl az iránytól északra és délre egyaránt 28°-os szöget zárnak be. A tavaszi és az õszi napéjegyenlõség idõpontjában, napfelkeltekor, a középen lévõ kis piramis, a Meritetes árnyékának a csúcsa, a Khufu piramis (Nagy Piramis) keleti oldalának egyik élén kijelöl egy pontot. Ha ebbõl a pontból egyenest húzunk a Hetepheres piramis csúcsán keresztül, akkor az a keleti iránnyal szintén 28°-os szöget zár be. A nyári napforduló idején a Hetepheres piramis árnyéka vetül a Nagy Piramisra. Ezt követõen, ahogy múlik az idõ, a piramis árnyéka fokozatosan észak felé mozog, és az õszi napéjegyenlõség idején már a Meritetes piramis csúcspontjának árnyéka kertül az adott pontra. A piramisok árnyékai tovább mozdulnak északi irányba és a téli napforduló idején már a Hanutsen piramis árnyékának csúcsa kerül az árnyékpontra. Ugyanez a folyamat visszafelé is lejátszódik, a piramisok árnyékai déli irányba mozdulnak el. Tavaszi napéjegyenlõség idején a Meritetes, a nyári napforduló idõpontjában pedig ismét a Hetepheres piramis csúcsának árnyéka látható a Nagy Piramis oldalának élén.

Korlátlan képfeltöltés ingyen - hu.ushareimg.comA gízai napóra mûködése

A gízai piramisok azonban nem csak a Földi, hanem a kozmikus idõt is mérik. Azt az idõpontot is megjelölik, amikor a Föld tengelye egy teljes kör megtétele után, elér ahhoz a ponthoz ahová 25920 évvel ezelõtt mutatott. Honnan tudható hogy melyik ez a pont? A választ a Föld legrégebbi szobra, piramisok közelében fekvõ a Szfinx adja meg. Ez a szobor már évezredek óta, mint a szeretett gazdáját váró hûséges eb réved látszólag a semmibe, de pontosan a keleti irányba. Egyes egyiptológusok azt állítják, hogy a szobor a mellette található templomhoz tartozik, egy másik elmélet szerint pedig a piramisokat védelmezi. A Szfinx része ugyan a piramis együttesnek, de egészen más értelemben kapcsolódik az építményekhez. A szobor távolba tekintõ szemei ugyanis éppen azt az idõpontot jelölik, amikor a Föld tengelye megtett egy kört. Mivel a gízai piramisok építõi az Oziriszt megszemélyesítõ Nimród csillagkép központi övét másolták le, ezzel egyértelmûen arra utaltak, hogy ennek a csillagképnek a mozgását kell figyelnünk. Tehát amikor a Nimród csillagkép éppen a keleti horizonton kel fel, ott ahová a Szfinx tekint, lezárul egy idõszak, véget ér egy világév. Megdöbbentõ, de napjainkban az Orion öv éppen a keleti horizonton kel fel, természetesen ugyanott ahol 25920 évvel ezelõtt.

Korlátlan képfeltöltés ingyen - hu.ushareimg.comNimródkelte a Szfinx szemszögébõl, 2012 december 21-én

Az öv kb. 200-300 évig (ez nagyjából csupán 8 ívpercet jelent) ugyan még közelíteni fog a keleti ponthoz, de ez a néhány száz év, földi mértékkel mérve csupán leheletnyi távolság a kozmikus évhez képest. Ráadásul a világegyetem alkotóelemei állandó mozgásban vannak, a Föld tengelyének dõlésszöge is változott az idõk folyamán, így nem biztos, hogy az építõk pontos tájolása ma is érvényes. A gízai piramisok építõi, tehát nem egy 10 ezer évvel ezelõtti csillagállásra hívták fel a figyelmünket, mint ahogy azt néhány mai írás megemlíti, és nem is az Oroszlán csillagkép a megoldás kulcsa, miképpen a nemrég bemutatott, A piramisok titkainak leleplezése címû filmben állítják. Az ég színpadán Nimród király a fõszereplõ, az alvilág kapujának õrzõje, Aker, az oroszlán pedig a felügyelõ. Az egyiptomi mitológiából ismert, oroszlánként is megjelenõ Aker kettõs-szfinxe õrzi az alvilági barlangot. Aker könyve vagy más néven a Föld könyve szerint, Aker rabul ejti a nagy Aphophisz kígyót, az Istenek ellenségét, miután Ízisz darabokra vágta. Úgy gondolták, hogy õ nyitja ki a Föld kapuját a király számára azért, hogy az beléphessen az Alvilágba. Emellett védelmezi õt azáltal, hogy megragad és fogva tart különféle kígyódémonokat, amelyek fenyegetik.

uroboros.jpgUroboros, az Idõkígyó és Aker /Egyiptom i.e. 2300/Az üzenet olvasásának helyességét igazolhatja, hogy a Nagy Piramis úgynevezett szellõzõaknái az Orion csillagképre, a Szíriuszra, az Ursa Minorra (Kisgöncöl) és a Dracora (Sárkány) mutatnak. Napjainkban a piramis egyik északi aknája, miképpen a Föld tengelye is, az északi sarkra, a Kisgöncöl felé néz. Ez az akna tehát szintén azt a pontot jelöli, amikor a forgástengely eléri égi útjának a végét. A király kamrájából észak felé mutató járat az északi sarkpont 4320 évvel ezelõtti helyét mutatja, azt a pontot, amikor a Föld tengelye a Sárkány csillagkép irányába állt. Ez az idõpont, az egyiptomi kutatók számításával ellentétben, akik szerint Nagy Piramist Kr.e. 2470 tájékán kezdték el építeni, talán a piramisok építésének valós idõpontját árulja el. Fontos megemlíteni, hogy a Királynõ kamrájának egyik dél felé futó aknája, az égbolt legfényesebb, olykor kékesfehéren és vörösen sziporkázó csillaga, a Szíriusz felé mutat.

pyramid-orion.jpg

A Nagy Piramis aknáiAz egyiptomi mitológiában a Szíriusz, az egyik legjelentõsebb istenségnek, Ízisznek, az Ég királynõjének, az Istenek anyjának, a mágia nagy úrnõjének, az ég fényhozójának stb. volt az égi megfelelõje. A Szíriusz felé mutató tengely talán a visszatérõ testvérek otthonát jelöli?

Ennyi egyezés után nyugodtan kimondható, hogy az égi kör most már bármikor bezárulhat. Az Idõkígyó, az Uroborosz hamarosan ismét a farkába harap. Az oly sok nép mitológiájában megemlített, némelyeknek örömteli, míg másoknak kegyetlenül fájdalmas átrendezõdés, a világ újjászületése bármikor kezdetét veheti. Aker mitológiáját értelmezve hamarosan megáll az idõ, kinyílik egy csillagkapu, a Föld kapuja, melyen keresztül a Király hús-vér lényként vagy energia formájában ismét alászáll és belép az Alvilágba, a Földi élettérbe. Ezek az új erõk idézik majd elõ az emberi tudat fejlõdését, ébredését, a természetfeletti képességek kialakulását és az Aranykor eljövetelét.

Link