Tisztelt Devizaadósok!
rta: lica - Dtum: 2014. szeptember 16. 21:27:31
Nagyon jól összefogott anyag benne a példákkal, hogy hogyan függ össze az USA-ban folyó banki perek a magyar valósággal. Elolvasni s küldeni tovább.
Teljes hr

Tisztelt Devizaadósok!
Kérem, minél többen csatlakozzanak a mellékelt beadványhoz úgy, hogy e.mail-en, levélben vagy más módon eljuttatják egyetértésüket, és csatlakozásukat ahhoz, hogy a készülõ új törvény a leírtak szerint kezelje a fiktív devizaátváltásokat és a bankok fedett magatartását, és rendelkezzen a forintosításról a folyósításkori árfolyamon.
Kérem, aki tudja adja át az üzenetet annak, akit érint.
Üdvözlettel:
Dr. Tóth Emese
nemzetközi pénzügyi tanácsadó
bankszakjogász
1022 Budapest, Lórántffy Zs. út 8.
30/7314330Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak!

Tisztelt Miniszterelnök Úr !
Engedje meg hogy megköszönve a végrehajtási moratóriumot és a bankok árfolyamrés és egyoldalú kamatemelés elszámoltatása érdekében tett erõfeszítéseit, a nemzeti konzultáció keretében a
devizahitelek rendezése ügyében
az alábbiakban összefoglaljam és Ön elé terjesszem az általam képviselt 170 család képviseletében szerzett tapasztalataimat készülõ második törvény kapcsán és tájékoztassam arról, hogy az én általam képviselt devizaadósok nem elégedettek ezzel a törvényjavaslattal, amelyet most fog tárgyalni az Országgyûlés. Sajnálatos, hogy a tõke részbõl szándékozik ez a törvényjavaslat tevõ rendezni az árfolyamrés és az egyoldalú kamat emelés „elszámolását”, mivel a tõkerészt, amelybõl a levonást eszközölni szándékoznak, a nem valós mûveletek alapján nyilvántartott CHF alapon alakították ki, és amelynek forintosítása még hátra lévõ törvényi rendezésre vár. Ezen forintosítás, amely a lakosságnak a megfelelõ megkönnyebbüléséhez vezet, a rendezés körében a legfontosabb kérdés, amelyrõl nincs szabályozás.
Ennek szabályozása csak a hitelek rossz nyilvántartása miatt a múlt hónapban hozott Egyesült Államok-beli pénzügyi hatóságok által hozott határozatok analóg alkalmazásával a valós deviza tranzakciók nélküli fiktív devizacsere ügyletek lekönyvelése és a jelzáloghitelek értékének valós értéktõl eltérõ nyilvántartása (ún. rossz vagy mérgezett hitelek) elleni hatósági fellépéssel, törvényi jogorvoslattal és a valós nyilvántartás helyreállításával valósulhat meg mindenki megelégedésére.
Azaz a folyósításkori értéken történõ forintosítás a devizahiteles családok méltányos érdeke és igénye.
Az amerikai bankok több tízmillió dolláros jóvátételt fizetnek az Igazságügyi Minisztériummal (mellékelve az amerikai Kormány Igazságügyi Minisztériumának közleménye) kötött megegyezés alapján.
Erre úgy került sor, hogy rábizonyították a bankokra az alábbiakat.
„Az Egyesült Államok Ügyvédi Iroda a dél-District of New York, valamint a Federal Housing Finance Agency Hivatal fõfelügyelõje és különleges fõfelügyelõje,a Troubled Asset Relief Program keretében folytatott vizsgálat alapján hibás lakáscélú jelzáloghitelek keletkeztek alakossági piacokon, csalárd értékesítése történt az ilyen hiteleknek a kormány által támogatott vállalatok Fannie Mae és a Freddie Mac (a "GSEs") részére. A vizsgálat ezeket a gyakorlatokat, valamint három saját visszaélést bírósági eljárásban erõsített meg, és a False Claims Act alapján úgy döntöttek, hogy megállapodás jön létre. Ennek része az a rendezés, országosan és a Bank of America is beleegyezett, hogy fizet 1 milliárd dollárt a False Claims Act alapján fennálló felelõssége kiváltására. Ezen felül a megállapodás tartalmazza a bankok bûnösségének beismerését, az egész országra kiterjedõ magatartásukat, beleértve, hogy õk tudták, hogy sok lakossági jelzáloghitelt õk tettek hibássá, de a hitelfelvevõket hibáztatták számos nyilatkozatban, és garanciák vállaltak, hogy azok minõségi hitelek, de ezen állítások pontatlanok voltak, és "Évek óta országosan és a Bank of America terheletlen mérgezõ jelzáloghitelek a kormány által támogatott vállalatok Fannie Mae és a Freddie Mac hamis reprezentációk révén a kölcsönöket jó minõségûként értékelték", mondta államügyész Preet Bharara, Southern District of New York. Ez az iroda már megszerezte a bíróság döntését a csalásról. A megállapodás elõírja, hogy a bank fizet egy milliárd dollárt a hamis állítások miatt. „Ez világos üzenet a Wall Streetnek, hogy a jelzálog-csalással nem lehet üzleti tevékenységet folytatni és nyereséget növelni. "

Mivel a pénzügyi válságot okozták azzal, hogy nem valós értéken értékpapírosították és forgalmazták a jelzálog hiteleket, ide értve a gépkocsi hiteleket és diákhiteleket is, nemcsak az amerikai, hanem a magyar bankok ellen is büntetõ eljárásokkal lehet olyan helyzetet teremteni, hogy az Egyesült Államokban „Adófizetés Fogyasztóvédelmi Relief a háztulajdonosoknak” elnevezésû kötelezéshez hasonló, hatásos fogyasztóvédelmi intézkedéséletbe lépjen, és ahogy az amerikai ügyészek fogalmaztak, a fogyasztók megfelelõ megkönnyebbüléshez jussanak, továbbá a magyar bankok is befizessék az adóletétet, ahogy a Bank of America Corporation, a Bank of America, NA, és Banc of America Mortgage Securities (együttesen: "Bank of America"), valamint az Egyesült Államok, az Egyesült Államokban a California, Delaware, Illinois, Maryland és New York, valamint a Commonwealth of Kentucky, Bank of America fizet nemcsak olyan összegû jóvátételt, amely a fogyasztó számára megkönnyebbülés nyújt, hanem befizetik a megkönnyebbülés szerinti jövedelmük mentesítése szerinti eladósodás szakasza alapján az adómentességi kifizetés összegét [61 (a) (12) Internal Revenue Code, 26 USC § 61. (a) (12), és a megállapodáskor letétbe is helyezték már azt.
A hivatalos szövegbõl egyértelmûen kitûnik a bankok bûnössége, nincs elkendõzve, hogy valamely bûn jóvátétele és bocsánata került szabályozásra.

Mellékelem a devizaadósok feljelentéseit, amelyeket az ügyészség nem vizsgált ki, így az ügyészségi mûködéssel azt tapasztalták, hogy csalódniuk kell abban, hogy jogvédelmet biztosít számukra az állami büntetés végrehajtás ésszerû idõn belül.
Az igazságszolgáltatás rendszerében kimutatható, hogy olyan személyek határozzák meg magatartás szabályainkat (döntik el a pereket), akik a magyarokhoz nem méltó, nem független korban kialakított eljárásban szerezték bírói, ügyészi kinevezésüket.
Az Egyesült Királyság a Büntetõ és más bírósági kinevezések címû törvénye részletesen szabályozza, hogy milyen kiválasztási folyamat alapján kerül egy-egy személy bírói tisztségre megválasztásra.
Megválasztásra és nem kinevezésre, ugyanis – mint az UCL Alkotmányjogi Szekciója ismerteti – „egy nyilvános és összehasonlításra alkalmat adó adatokkal mindenki számára hozzáférhetõ eljárás, mint ahogy az Egyesült Államok Szenátusa jóváhagyja a az Amerikai legfelsõbb Bíróság bíráinak kinevezését, az egy tiszta forrás, amely politikai legitimációt ad a bíráknak, hiszen olyan személyek szentesítik a bírói tisztség betöltését akiket magukat is a népképviseleti elv alapján a többség választott. A bírák olyan hatalmi és hatásköri pozíciót foglalnak el, hogy a mi magatartásunkat megszabják, még ha olyan szûk körben is, amelyet az jelent, hogy ítéleteikben meghatározzák azt, amit követni kell, ezért a „meg nem választott bíró” karikatúrisztikus figura, amely a kritikai retorika tárgya kell, hogy legyen, mert ez ellentétes az Emberi Jogok Törvényével és a bírói szemlélettel.
A Kúria jelenlegi tagjai ilyen megválasztáson kellene, hogy átessenek ahhoz, hogy a félnek igazságot szolgáltató személy legitimációját megszerezzék.

Elképesztõ az a tiszteletlen bánásmód, ami jellemzi a 2014. évi XXXVIII. törvény végrehajtását.
A bankok úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna, pedig a törvény felállította a vélelmet az árfolyamrés és a kamatemelések tisztességtelensége körében. Mégis küldik továbbra is az ügyfeleiknek a fenyegetéseiket, a változatlan tartalmú kalkulációt a napi adósságteherrõl, amit a törvény figyelmen kívül hagyásával az adósok megtévesztésére használnak.
Mellékelem a PBT elnökének véleményét, amely szintén figyelmen kívül hagyja, hogy a Békéltetõ testület köteles a fogyasztói jogorvoslat érdekében intézkedni. Jelenleg a PBT devizaügyekben nem hajlandó dönteni, csak a bankok egyezségajánlatát lehet elfogadni, amely szintén arról szól, hogy megerõsíteni óhajtják az eredeti elszámolásukat, csak részletfizetést vagy futamidõ hosszabbítást engednek.
Ez az örökös adósrabszolgaságot erõsítené meg, amit a PBT tisztességes egyezségként kezel.
A 2014. évi XXXVIII. törvény felfüggeszti azokat a pereket, amit részben vagy egészben az árfolyamrés vagy az egyoldalú kamatemelés tárgyában indított a fogyasztó.
A bírák – állítólag központi instrukcióra – minden devizahiteles szerzõdés ügyében folyó tárgyalást felfüggesztenek. Sérelmes, hogy olyan pereket is felfüggesztett a Fõvárosi Bíróság, amelyet nem a törvényi tárgykörben, csupán arra vonatkozóan indított a fogyasztó, hogy érvénytelenítse a banknak azt a lehetõségét, hogy közjegyzõ által végrehajtási záradékolt szerzõdés alapján – elszámolás nélkül – tudjon a bank közvetlen végrehajtást indítani a lakása elárverezésére, azon az alapon, hogy a szerzõdésben olyan tisztességtelen kikötés aláírását csikarta ki az adóstól, hogy az beleegyezik abba, hogy a mindenkori fennálló tartozás összegét a banki nyilvántartás alapján tanúsítsa a közjegyzõ.
Ezeknek a pereknek le kell zárulniuk december 31-ig, mire a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti moratóriumot feloldják, mert akkor egyszerre rázúdítják az emberekre a végrehajtókat.
Törvénysértõen felfüggesztett perrõl van tudomásunk a Fõvárosi Bíróságon K Z OTP Bank elleni két perében, K G OTP Bank elleni perében, T Zs Erste Bank elleni perében, H A OTP Bank elleni perében.
Álláspontom szerint azt egyéni fegyelmi vizsgálatnak kell kiderítenie, kik voltak azok a bírák, akik ilyen központi utasításokat kiadnak vagy az egyes bíró, illetve bírósági titkár a hivatásuk legalapvetõbb szabályait megsértette, és azokat szankcióval kell sújtani, hogy ne legyen tovább folytatható a jelenlegi gyakorlat. Kérem szíves támogatását a devizaadósok és közüzemi fogyasztók széles rétegei érdekében, hogy történjenek lépések.
Budapest, 2014.szeptember15.

Dr.. Tóth Emese bankszakjogász
1022 Budapest, Lórántffy Zs. út 8.
Melléklet: „A jog az emberiség hagyatéka, amelyet az emberek élete keletkeztet.” Az EGYESÜLT ÁLLAMOK IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRUMA
http://www.justice.gov/opa/pr/2014/August/14-ag-884.html
„a Bank of America megsértette a szövetségi törvényt”.
Az Egyesült Államok Ügyvédi Iroda a Nyugat-District of North Carolina
is folytatott vizsgálatot, a Federal Housing Administration ("FHA"), az ügynökség az Egyesült Államokban Department of Housing
panaszt nyújtott be, vagy a június 7, 2012, a qui tam
rendelkezéseit a False Claims Act ellen Bank of America azt állítva többek között, hogy a Bank of Amerikában nyilvántartott és Countrywide-beli követelések FHA költségtérítési összegek Bank of Amerikában és Countrywideban a harmadik fél levelezõ hitelezõk visszavásárlási követelések Freddie Mac és Fannie Mae vonatkozó lakossági jelzáloghitelek, amelyek a Bank of America vagy az egész országra
kompenzációban részesül harmadik fél levelezõ hitelezõk, hogy a Bank of America nem
tájékoztatta a Freddie Mac és a Fannie Mae-t.
Az Egyesült Államok Ügyvédi Iroda a kelet-District of New York-ban
vizsgálatot folytatott a Bank of America által keletkezésének hitelek által biztosított FHA ról.
Az Egyesült Államok Department of Housing és a városfejlesztés végzett
vizsgálatot Bank of America teljesítményérõl, aMaster Subservicer szerzõdés alapján
C-OPC-23289 Számúés a kormány National Mortgage Association ("Ginnie Mae"),
a Merrill Lynch, és / vagy bizonyos leányvállalatai
a Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC"), mint vevõ
1st Pacific Bank of California, a FDIC, a Fogadó az Affinity Bank, az FDIC a vevõ
CF Bancorp, a FDIC, a Fogadó a polgárokért Nemzeti Bank, az FDIC a vevõ számára
Colonial Bank, az FDIC a vevõ az Eurobank, a FDIC, a Fogadó a First Banking
Központ, az FDIC a vevõ First Dupage Bank, az FDIC a vevõ a Franklin Bank,
SSB, a FDIC, a Fogadó a Guaranty Bank, az FDIC a vevõ a Horizon Bank, a
FDIC mint vevõ Imperial Capital Bank, a FDIC mint vevõ Független Bankárok
Bank, az FDIC a vevõ a Los Padres Bank, az FDIC a vevõ a Palos Bank & Trust
Co., a FDIC, a Fogadó a Prosperan Bank, az FDIC a vevõ az SCB Bank, az FDIC a
Vevõ biztonsági Savings Bank, a FDIC, a Fogadó a ShoreBank, az FDIC a vevõ
A Statewide Bank, az FDIC a vevõ Stratégiai Capital Bank, a FDIC, a Fogadó a
United Western Bank, FSB, az FDIC a vevõ az USA Bank, az FDIC a vevõ számára
Venture Bank, és az FDIC, mint vevõ a Warren Bank (az FDIC a minõségében vevõ
mind a csõdbe ment bankok a továbbiakban: "FDIC-R"), és
Bank of America elismeri a tényeket,
Bank of America fizeti a teljes összege $ 9,650,000,000.00 megoldására
a folyamatban lévõ és a potenciális jogi követelések kapcsán a fedett magatartási alábbiakban meghatározott
(Az "Elszámolás"), amelynek $ 5,020,000,000.00 kell fizetni, mint a civil monetáris
büntetés. Amint azt az 1. bekezdés (a) (i), $ 5,000,000,000.00 az elszámolások összege kerül, 12 USC § 1833a. A fennmaradó fizetendõ
amint az a fenti 1. (A) (ii) és 1 (A) (ix) és 1 (b) és 1 (G) és a teljes fizetendõ
Relief fizetés összege meghatározott 2. bekezdés szerint, hatvan (60) napon belül írásbeli fizetési feldolgozási utasításokat az Igazságügyi Minisztérium, az Office, a munkatárs fõügyész, Bank of America fizet $ 8,216,840,000.00 az Elszámolás elektronikus átutalással .
Ez kerül elhelyezésre az Egyesült Államok kincstári Általános Alapban.

II. $ 350,000,000.00, és semmilyen más összeg van a település, a követelések, a
United States azonosított preambulumbekezdés bekezdés C és az Egyesült Államok ex rel.
[Zárt] v. [Lezárt], amint azt a Bank of America.
III. $ 350,000,000.00, és semmilyen más összeg van a település, a követelések, a
United States azonosított preambulumbekezdés bekezdés C és az Egyesült Államok ex rel.
[Zárt] v. [Lezárt], amint azt a Bank of America.
iv. $ 50,000,000.00, és semmilyen más összeg van a település, a követelések, a
United States azonosított preambulumbekezdés D. pontja és az Egyesült Államok ex rel.
[Zárt] v. [Lezárt], amint azt a Bank of America.
v. $ 300,000,000.00, és semmilyen más összeg van a település, a követelések, a
United States azonosított preambulumbekezdés bekezdés C és az Egyesült Államok ex rel.
[Zárt] v. [Lezárt], amint azt a Bank of America.
vi. $ 800,000,000.00, és semmilyen más összeg, van település Bank of America
kérelmek benyújtására a december 31, 2013 FHA származó kölcsönöket
Bank of America vagy az egész országra jén vagy azt követõen május 1-2009 Bármelyik összeg
FHA kap majd letétbe a Federal Housing Administration
Tõke tartalék számla.
vii. $ 200,000,000.00, és semmilyen más összeg, van település potenciális
szerzõdéses kapcsolatos követelések Bank of America és a Countrywide a
teljesítmény Mester Subservicer szerint szerzõdés száma C-OPC-23289
6
________________________________________
Page 7
a Ginnie Mae. Minden olyan összeg, amely Ginnie Mae megkapja kerül elhelyezésre
az Állami Nemzeti Jelzálog Szövetség Finanszírozási fiók.
VIII. $ 1,031,000,000.00, fizeti a Bank of America a település a követelések
az FDIC azonosított preambulumbekezdés G. pontjában alapján a település
szerzõdés mellékelt a kiállítás egy, amelynek feltételei nem változnak meg, vagy
e megállapodás által érintett.
ix. $ 135,840,000.00, és semmilyen más összeget kell kifizetni, a Bank of America
amely a károk rendezésével, a SEC azonosított preambulumbekezdés § H,
alapján a település dokumentumokat mellékelt a kiállítás B, a feltételek
amelyek nem változnak, vagy e megállapodás által érintett.
B.
$ 300,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
Kalifornia állam 8. bekezdése alapján, az alábbi, és a feltételek írásbeli fizetési megbízások
A Kalifornia állam, az Office, a fõügyész. A fizetés történhet
elektronikus pénz számított hatvan (60) napon belül írásban fizetés feldolgozás
utasítást a Kalifornia állam, az Office, a fõügyész.
C.
$ 45,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
Delaware állam bekezdés szerinti 9., alatt, és a feltételek írásbeli fizetési megbízások
A State of Delaware, az Office, a fõügyész. A fizetés történhet
elektronikus pénz számított hatvan (60) napon belül írásban fizetés feldolgozás
utasítást Delaware állam, az Office, a fõügyész.
D.
$ 200,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
Illinois állam a 10. pont szerinti, alatt, és a feltételek írásbeli fizetési megbízások
A State of Illinois, az Office, a fõügyész. A fizetés történhet elektronikus
7
________________________________________
8. oldal
alapok a juttatott számított hatvan (60) napon belül írásbeli fizetési feldolgozási utasításokat
Illinois állam, az Office, a fõügyész.
E.
$ 23,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
Commonwealth of Kentucky bekezdés szerinti 11 alatt, és a feltételek írásbeli fizetési
utasításait a Commonwealth of Kentucky, az Office, a fõügyész. Fizetés
napjáig kell benyújtani elektronikus átutalási számított hatvan (60) napon belül írásban fizetés
feldolgozás utasításokat a Commonwealth of Kentucky, az Office, a fõügyész.
F.
$ 75,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
State of Maryland 12. cikke alapján, alatt, és a feltételek írásbeli fizetési
utasítást a State of Maryland, Hivatal a fõügyész. A fizetés történhet
elektronikus átutalással számított hatvan (60) napon belül írásban fizetés feldolgozás
utasítást a State of Maryland, Hivatal a fõügyész.
G.
$ 300,000,000.00, és semmilyen más összeg kerül kifizetésre, a Bank of America, hogy a
New York állam bekezdés szerinti 13 alatt, és a feltételek írásbeli fizetési
utasítást a New York Állam, az Office, a fõügyész. A fizetés történhet
elektronikus átutalással számított hatvan (60) napon belül írásban fizetés feldolgozás
utasítást a New York Állam, az Office, a fõügyész.
2.
Fogyasztói Relief. Továbbá, a Bank of America biztosítja $ 7,000,000,000.00 érdemes
Fogyasztói megkönnyebbülés meghatározottak szerint a 2. mellékletben csatolt
megállapodás orvoslására ártalmak eredõ állítólagos jogellenes magatartása Bank of
Amerikában. Az érték a fogyasztói jogorvoslati lehetõségek alapján kell kiszámítani, és érvényesíteni , független monitor személyek fogják meghatározni.
Bank of Amerika biztosítja a monitor megjapja összes iratot
amellett, hogy a $ 7,000,000,000.00 értékû fogyasztói megkönnyebbülés, a fizetési fogyasztási adó
kötelezettséget a fogyasztói megkönnyebbülésre meghatározottak szerint a 3. melléklet e határozathoz csatoltan.
Ilyenként $ 490,160,000.00 kerül elhelyezésre egy letéti számlára (például
számlára utalják, mint a "Tax Relief fizetési számla"), az alap szerint Treasury rendelettel 1.468B-1 (a), és minden szempontból a kifizetések
azok alapján kezeli a Monitor.
3.
Fedett kódex. "Fedezett magatartási" kifejezés meghatározása a következõ:
A.
Az alkotás, a kezdeményezését, összevonása, rendszerezése, szervezés, képzõdés, csomagolás,
marketing, jegyzési, értékesítés, illetve kiadása elõtt január 1., 2009 a Megjelent entitások (például
definiált alább) a RMBS és CDO mellékletben meghatározott 4., ehhez a határozathoz mellékelt és
említünk. Fedett magatartás magában foglalja ábrázolások, közzétételek, vagy nem közzétételeket
a RMBS befektetõk, vagy kapcsolatban tett, a mögöttes lakossági jelzáloghitelek,
ahol a képviselet, nyilvánosságra hozatala, vagy fel nem tüntetése során információkat vagy megszerzett
a folyamat során származó, megszerzése, securitizing, jegyzési vagy javítása lakó
jelzáloghitelek fedett magatartásai is, képviseletek, közzétételek, vagy nem közzétételek tevékenységekkel összefüggésben meghatározott fedett Magatartás amint a jelen 3. bekezdés (A) nem tartalmazza: (i) képviseletet vagy nem
közzétételek kapcsolatban a kereskedelmi RMBS vagy CDO, kivéve olyan mértékben, hogy a
képviseletek, közzétételek, vagy nem közzétételek az ajánlat anyagok a mögöttes
RMBS vagy CDO 4. mellékletében felsorolt, ehhez a határozathoz mellékelt és ezennel elfogadnak; (Ii) bármely magatartás
ahol a Bank of America, az egész országra, a Merrill Lynch és a First Franklin járt csak a szerepe a megbízott; vagy (iii) a szervizelés a lakossági jelzáloghitelek, kivéve képviseletek vagy nem közzétételek a befektetõk az RMBS 4. mellékletben felsorolt a szerviz, vagy a kapott információk során a szervizelés, az ilyen hitelek.
B.
Fedett magatartás magában foglalja a közigazgatás RMBS és CDO azonosított 4. melléklet, ehhez a határozathoz mellékelt teljesítési napra, amennyiben az ilyen adminisztráció vonatkozik minden történésre, vagy mulasztásai tekintetében képviselet és garanciák vagy csere, vagy visszavásárlási (vagy elmulasztása, vagy kérjen bármely azonos) a lakossági jelzáloghitelek. Fedett magatartás magában foglalja ábrázolások, közzétételek, vagy nem közzétételek vagyonkezelõk tett tevékenységekkel összefüggésben meghatározott felett a lakossági jelzálog hitelek szerepelnek a RMBS mellékletben meghatározott 4., ehhez a határozathoz mellékelt és ezennel elfogadnak.
C.
A jegyzési és kezdeményezését a lakossági jelzáloghitelek Bank of
Amerikában és Országos amelyeket értékesített a Bank of America és az Országos elõtt
December 31, 2013, hogy a GSEs, beleértve az értékelési ingatlanok kapcsán a
kezdeményezését az ilyen lakossági jelzáloghitelek és ábrázolások a Bank of America és a
Országos elõtt készült december 31-ig 2013 a GSEs kapcsolatos jegyzés,
kezdeményezését, és minõség-ellenõrzés azoknak az lakáscélú jelzáloghitelek.
D.
A visszavásárlási, vizsgálat és jelentési kötelezettségeket a Bank of America,
Országos, és az elsõ Franklin január 1-tõl 2006 december 31, 2013, a
nyilatkozatok és garanciák szereplõ GSE eladó / Guide tekintetében
egyidejû lakáscélú jelzáloghitelek.
E.
A kezdeményezését, beleértve az értékelési ingatlanok kapcsán a
kezdeményezését az ilyen lakossági jelzáloghitelek, jegyzési, minõség-ellenõrzés, és jóváhagyása
önálló családi lakóingatlan jelzáloghitelek Bank of America és az Országos, mint meghatározott több
teljes mértékben az 1. melléklet származott vagy május 1. után, 2009, a mely szerint nyújtottak be, vagy
december 31. elõtt 2013 az FHA.
F.
Minden igényt mint állították a következõ mûveleteket kapcsolatos fedett magatartási
pontban leírtakat.
Vonatkozó kérelmek benyújtására a Bank of America vagy Országos vagy december 31. elõtt 2013 FHA lakossági jelzáloghitelek, hogy: (i) a Bank of America vagy az egész országra szerzett harmadik
fél levelezõ hitelezõk és (ii) a Bank of America vagy az egész országra
kapott térítés formájában harmadik fél levelezõ hitelezõk
hogy nem hozták nyilvánosságra az FHA-t. Fedett magatartás, hogy ebben a kérdésben
is magában foglalja Bank of America ülepítéssel visszavásárlási követelések Freddie
Mac és Fannie Mae vonatkozó lakossági jelzáloghitelek, amelyek Bank of
Amerikában vagy az egész országra kapott kártérítést a harmadik fél
levelezõ hitelezõk kapcsolatos tényleges vagy várható veszteségek
ilyen jelzáloghitelek, hogy a Bank of America nem hozta nyilvánosságra.
G.
Bank of America és a Országos teljesítményét, mint mester Subservicer alatt
Szerzõdés száma C-OPC-23289, a Ginnie Mae idõszakra március 1, 2009 keresztül
Augusztus 31, 2014. H.
A jegyzési és kezdeményezését a lakossági jelzáloghitelek, beleértve a értékelése ingatlanok kapcsán a keletkezését ilyen lakossági jelzáloghitelek, a Bank of America, az egész országra, a Merrill Lynch és a First Franklin, amelyek által értékpapírosított, nem kormányzati szervezetek saját márkás értékpapírosítás elõtt január 1, 2009-ben.
4.
Együttmûködés. Amíg a napot, amikor az összes vizsgálatot, és minden vád miatt
ki a fedett magatartás kötött az Igazságügyi Minisztérium, függetlenül attól, hogy azok
keretében kötött kifejezés e megállapodás, a Bank of America figyelemmel az alkalmazandó törvények
vagy elõírások: (a) teljes mértékben mûködjön együtt a Department of Justice (beleértve a Federal Bureau
Nyomozó) és bármely más bûnüldözõ szerv által kijelölt szervvel akérdések tekintetében fedett magatartási tényállásban; (B) segíti az Igazságügyi Minisztérium minden
nyomozás vagy büntetõeljárás tekintetében jelen Magatartási által nyújtott logisztikai és
technikai támogatást olyan találkozó, interjú, esküdtszék eljárás, vagy bármely vizsgálat vagy más bíróság
eljárás; (C) minden tõle telhetõt megtesz, hogy biztosítsa az ellátást és igaz kijelentések vagy tanúvallomás
bármely tisztségviselõje, igazgatója, ügynöke vagy alkalmazottja részérõl, találkozó vagy interjút, vagy az esküdtszék elé, vagy bármely vizsgálat vagy más bírósági eljárás tekintetében.
5.
Kiadások az Egyesült Államokban. Figyelemmel a kivételek 15. bekezdés ("Kizárt
Követelések "), és feltétele, hogy a Bank of America teljes kifizetését a Elszámolás és
Bank of America a megállapodás végrehajtásával ezt a megállapodást, hogy megfelel a feltételek 2. bekezdés
("Consumer Relief") és a 4. bekezdés ("Együttmûködés"), az Egyesült Államok teljes mértékben és végül
bocsát ki a Bank of America, az egész országra, a Merrill Lynch és a First Franklin ("Megjelent testületek")
és mindegyik saját utódai és jogutódai:
a. A fedett található magatartási bekezdés 3. (A), 3 (B), 3. (C), 3 (D), 3 (E), és
3. (F) minden polgári jogi követelés az Egyesült Államok számára a fedett magatartásból ered.