Az Alkotmány KÖTELEZ!!! (Nyílt levél a Rendõrség személyi állományához!)
rta: lica - Dtum: 2014. oktber 28. 21:45:39
Jogi csûûûûr(he) csavar.
Magyarország 2011 óta Alkotmányos Válságot él meg, mert területén jelenleg 2 (kettõ) állam és annak jogrendszere EGYSZERRE létezik. És a rendõrre MINDKÉT ÁLLAM JOGRENDJE VONATKOZIK! Létezik egy érvényes, az állam minden szükséges kellékével rendelkezõ állam. Ez a magyar nép ezer évnél régebbi alkotmányos rendje és ideiglenes alkotmánya alapján az ezer éves Magyar Állam (ideiglenes nevén Magyar Köztársaság).
Teljes hr
Az Alkotmány KÖTELEZ!!! (Nyílt levél a Rendõrség személyi állományához!)
2014. október 19., 12:38
Tisztelt Fõkapitány Úr, Egykori Kollégák, Tanítványok, Rendõrök!

Az állampolgárok mellett a rendõröknek is fontos, hogy ismerjék a magyar alkotmányos rendet, megértsék a politikusok alkotmánysértését, alkotmányellenes puccsát, és hazaárulásuk következtében elõállt Alkotmányos Válságot, a kettõs állam helyzetét. Azt a helyzetet, amiben az ország van, és ami miatt a rendõrök is kiszolgáltatottak, megalázhatók, zsarolhatók és kényszeríthetõk. A helyzet pontos megértése és a megoldást adó jogszabályok ismerete a diktatúrát elszenvedõ nép és az esetlegesen bûncselekmény elkövetésére kényszerített rendõrök számára egyaránt megmutatja a kivezetõ utat. Ezt egykori kiképzõként, volt tanárként kötelességem leírni a magyar nép és a rendõrök segítése érdekében.

A rendõrség és a rendõr az ÁLLAM szolgája. Feladatait és jogait az állam alkotmánya és a rá vonatkozó törvények határozzák meg. A rendõrnek mindig pontosan TUDNI KELL, hogy mely állam alkotmánya és törvényei azok, amelyeket be kell tartson, amelyek alapján JOGSZERÛ eljárást folytathat vagy kell folytasson. A rendõr akkor lesz „népének szolgája és védelmezõje”, ha az államot a területen élõ nép, a magyar nép hozza létre. Jelenleg NEM EZ a HELYZET!

Magyarország 2011 óta Alkotmányos Válságot él meg, mert területén jelenleg 2 (kettõ) állam és annak jogrendszere EGYSZERRE létezik. És a rendõrre MINDKÉT ÁLLAM JOGRENDJE VONATKOZIK! Létezik egy érvényes, az állam minden szükséges kellékével rendelkezõ állam. Ez a magyar nép ezer évnél régebbi alkotmányos rendje és ideiglenes alkotmánya alapján az ezer éves Magyar Állam (ideiglenes nevén Magyar Köztársaság). Azért létezik még, mert a magyar állam országgyûlési képviselõinek 1989 óta NINCS JOGA a magyar alkotmányos rendet meghatározó ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni, és NINCS JOGA ezzel az ezer éves magyar államot megszüntetni. Ezért az ezer éves magyar állam JOGILAG ma is létezik, jogrendje ÉRVÉNYES és megsértõivel szemben ALKALMAZHATÓ. És ezt a jogrendet alkalmazni is fogja a magyar nép, amikor az általa újjáépített jogfolytonos magyar állam újra mûködik.

És létezik a magyar állam MELLETT egy másik „állam”, a politikai „elit” által, a magyar állam joga szerint közjogilag ÉRVÉNYTELEN Alaptörvénnyel létrehozott és mûködtetett, terület és legfõbb államhatalmi szervezet nélküli Magyarország nevû DIKTATÚRA, mely NEM a MAGYAR ÁLLAM!!! Ez az állam a hazaáruló országgyûlési képviselõk segítségével 2012. január 1-tõl elfoglalta a magyar államot, és azóta ÚGY TESZ, mintha õ volna a magyar állam. A képviselõk esküszegése, alkotmánysértése és hazaárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes (jogilag érvénytelen) Alaptörvényt. Majd a Magyarország nevû állam létrehozásával KÍSÉRLETET TETTEK az ALKOTMÁNYOS REND MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, ezzel az évezredes magyar állam megszüntetésére. Miközben a MAGYAR ÁLLAM JOGA (az ideiglenes alkotmány) NEM TESZI LEHETÕVÉ a képviselõnek olyan ÚJ ALKOTMÁNY megalkotását, amivel hatályon kívül helyezhetnék az ideiglenes alkotmányt. (Mert azt csak a nép teheti meg.) A képviselõk ezzel – és az alaptörvényben a magyarországi nép önrendelkezési jogának elvételével - mégis MEGTETTÉK.

Ebben az alkotmányellenes helyzetben a rendõr is kiszolgáltatottá vált. A diktatúra a Rendõrség szervezete fölött is megszerezte az uralmat, és rá kényszerítette az érvénytelen alaptörvény szerinti állam jogrendjét, joga szerinti mûködést.
A RENDÕRSÉG MA NEM a MAGYAR NÉP, nem a Magyar Állam rendõrsége, és nem a nép hatalmának, államának fenntartása érdekében mûködik. Hanem egy magyar államot megszálló, a hazaáruló politikai „elit” által irányított, a magyarországi nép felett diktatúrát gyakorló IDEGEN ÁLLAM erõszak szervezete, az egyes rendõr meg a DIKTATÚRA ZSOLDOSA, aki így semmi tiszteletre nem számíthat a magyar néptõl. Mert a rendõr jelenleg a nép feletti diktatúra egyik fenntartója és kiszolgálója.

Tehát a hazaáruló politikai „elit” a Magyarország nevû diktatúra létrehozásával befejezett kísérletet tett az ALKOTMÁNYOS REND megváltoztatására. Ez eddig a legsúlyosabb alkotmánysértés, de még NEM BÛNCSELEKMÉNY. Ez a cselekmény két feltétel együttes teljesülése esetén válik bûncselekménnyé: 1. Ha a magyar nép (vagy annak egy része) – az ezer éves alkotmányos rendje alapján, egy jogszerû Alkotmányos Ellenállás keretén belül – úgy DÖNT, hogy BÉKÉS módon VISSZAÁLLÍTJA az évezredes magyar alkotmányos rendet, és a jog eszközével FELSZÁMOLJA a politikai „elit” alkotmányellenes államát. 2. A diktatúra a befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rend védelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendõrség segítségével (erõszakot alkalmazva vagy azzal fenyegetve) lép fel Magyarország alkotmányos rendjének HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT fellépõ tüntetõk ellen. Mert AKKOR a rendõrség fellépése BÛNCSELEKMÉNY LESZ, „Alkotmányos rend ERÕSZAKOS megváltoztatása”. Mert onnan kezdve a diktatúra (az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása) ERÕSZAKKAL történik. Mert a tüntetõt NEM LEHET azzal vádolni, hogy tettével a diktatúra alkotmányos rendjét akarta felszámolni. Egyrészt a Magyarország nevû államnak nincs alkotmánya (csak alaptörvénye), tehát alkotmányos rendje sincs (csak alaptörvényi rendje). Másrészt a tüntetõk nem akarják megváltoztatni a Magyarország nevû állam „alkotmányos” rendjét. Õk a magyar állam alkotmányos rendjét akarják HELYREÁLLÍTANI. BÉKÉSEN, az alaptörvény hatályon kívül helyezésével, és a Magyarország nevû állam felszámolásával. Tehát a tüntetõk cselekménye NEM MERÍTI KI a törvényi tényállást, a rendõrök ALKALMAZÁSA viszont IGEN! Egy alkotmánysértés az súlyos, elítélendõ cselekedet és politikai következménye kell legyen, de a rendõrség fellépéséig NEM BÛNCSELEKMÉNY. Bûncselekménnyé a rendõri fellépés teszi!

Ezzel, a politikai „elit” által ALKOTMÁNYELLENESEN létrehozott diktatúrával, a Magyarország nevû, de NEM MAGYAR állammal szemben a magyar népnek évezredes ALKOTMÁNYOS JOGA a büntetlen ellenállás, és a HATÁLYOS ideiglenes alkotmány alapján ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉGE a jogszerû fellépés az alkotmányos rendjének megvédése, az ezer éves magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében! Tehát amikor a nép nem a kormány ellen tûntet, hanem Magyarország ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK helyreállítását követeli, akkor a nép az alkotmányos KÖTELEZETTSÉGÉT teljesíti, ezért a jog a népet védi, és aki fellép ellene a diktatúra védelmében, az a legsúlyosabb bûncselekményt követi el! Mert a nemzetközi jog 1967, az ideiglenes alkotmány 1989 óta a NÉPET védi!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2.§ (2) bekezdése 25 éve (!) ’89. október 23 óta kimondja: „MINDEN HATALOM A NÉPÉ”. És az alkotmány nem csak a néphatalom elvét mondja ki, és nem csak a nép hatalmának megvédéséhez ad jogot a népnek, hanem a megvédésének kötelezettségét is kimondja. (ugyanott (3) bekezdés: „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom … kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben … mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” ) Márpedig a Magyarország nevû állam Országgyûlése KIZÁRÓLAGOS HATALMAT gyakorol, már az érvénytelen állama létrehozásával is, amivel megfosztotta a népet az önrendelkezés, a beleszólás jogától. Ezt erõsíti meg az Alaptörvény módosítása felett önmaguknak adott (!) KIZÁRÓLAGOS hatalmuk. „Alaptörvény 1. cikk (2) Az Országgyûlés
a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; illetve 8. cikk (3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésrõl…”

Tehát a magyar állam joga egyértelmûen KÖTELEZI a magyar népet a kizárólagos hatalmat megvalósító politikai elit és annak diktatúrája elleni fellépésre. Márpedig ami alkotmányos kötelezettség, az nem büntethetõ!

Összegezve: A magyar alkotmányos rend MÉG NINCS megváltoztatva, csak súlyos KÍSÉRLET történt erre a politikai „elit” részérõl. Ha a magyar nép (vagy annak akár egy tagja is) a magyar alkotmányra hivatkozó Alkotmányos Ellenállás keretén BELÜL, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását követeli, a Magyarország nevû diktatúra (és annak egyetlen erõszak szerve, egyetlen „zsoldosa” se) NEM NYÚLHAT HOZZÁ!!! Mert ha megteszik, azzal nem csak a magyar állam, hanem még a diktatúra jogrendje szerint is BÛNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL. Nem csak az egyes rendõr követi el, hanem annak minden felettese a fõkapitányig bezárólag. A rendõrség felhasználása (fellépése) miatt pedig a teljes politikai elit elköveti ezt a bûncselekményt, a miniszterelnökig bezárólag. Mert a diktatúrájuk onnan kezdve ERÕSZAKRA épül, és az már életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethetõ.

„Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása
254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erõszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bûntett miatt öt évtõl húsz évig terjedõ vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.”

A fentiekre tekintettel a magyar nép feletti alkotmányellenes diktatúra BÉKÉS felszámolásában a rendõrség (és minden egyes rendõr) KULCSSZEREPET tölt be. Mert a magyar nép ezt a diktatúrát mindenképp fel fogja számolni, és az egyes rendõr és a rendõrség hozzáállásán múlik, hogy ezt a rendõrök segítségével BÉKÉSEN teszi meg, vagy az alkotmánysértõ politikai „elit” ellen indított 4. magyar szabadságharcával. A rendõr és a rendõrség jogszerû magatartásával ezt a szabadságharcot, a szabadság fegyverrel, véráldozattal és gazdasági pusztítással járó kivívását lehet megelõzni, és a folyamatot BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁS keretén belül tartani. Ahol a rendõrség jogszerû és BÉKÉS fellépése a garancia a diktatúra felszámolására, a magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítására. Tájékoztató a rendõrség és annak személyi állománya részére:

Mi a rendõrség és a rendõr feladata egy Alkotmányos Válság idején?

Amit a rendõrnek TUDNI KELL: - A Magyarország nevû állam NEM a MAGYAR ÁLLAM, nem a magyar nép állama. Hanem egy külsõ, megszálló állam diktatúrája a magyar nép felett, aminek megszüntetése a magyar nép alkotmányos JOGA és KÖTELESSÉGE. - Az alkotmányos rend helyreállítása után a magyar nép államának szüksége lesz az átmenet BÉKÉS végrehajtását lehetõvé tevõ minden egyes rendõrre, és a nép el fog járni minden bûncselekményt elkövetõ rendõrrel szemben. - Az Alkotmányos Ellenállásban részt vevõ személyek a magyar állam HATÁLYOS JOGA szerint, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében lépnek fel, a Magyarország nevû érvénytelen államot békésen és jogszerûen MEGSZÜNTETNI akarják, és nem annak alaptörvényi rendjét akarják megváltoztatni - Az Alkotmányos Ellenállás nyilvános meghirdetése 2013.11.22-én megtörtént, ezért lehetõség van az Alkotmányos Ellenállás jogi védelme alatt a diktatúra ellen fellépni. És a két legfontosabb tudnivaló: - Aki az Alkotmányos Ellenállás keretében fellépõ személyek ellen erõszakot alkalmaz, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható bûncselekményt követ el. – A rendõrségi törvény 12.§ (1) bekezdése alapján a rendõrnek „Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bûncselekményt követne el.”

Amit a rendõrnek TENNI KELL: - Értelmeznie kell, majd tevékenysége során figyelembe kell vegye a fent leírtakat. - A rendõrség a nép és a diktatúra politikai harcában nem léphet fel erõszakosan a diktatúra védelmében, a nép ellen, mert azzal a legsúlyosabb bûncselekményt követi el. A rendõrség feladata a diktatúra BÉKÉS felszámolásának, a magyar alkotmányos rend helyreállításának biztosítása. - A rendõrnek saját törvénye elõírásának megfelelõen meg kell tagadnia a bûncselekmény elkövetésére adott utasítást, nem léphet fel erõszakkal az Alkotmányos Ellenállás keretében fellépõ magyar állampolgárok ellen.

És mielõtt a diktatúra hazugságokkal támadásba lendülne: Ez a levél és a végén levõ tudnivalók a rendõrség és a rendõrök TÁJÉKOZTATÁSÁRA, a diktatúra jogi helyzetének bemutatására szolgál. Abban segíti a rendõrt és a rendõrség vezetõit, hogy JÓ DÖNTÉST hozzanak. Nem minõsül utasításnak, felhívásnak, bujtogatásnak, kényszerítésnek vagy zsarolásnak. Csak egy nyugdíjas rendõr tudásának és tapasztalatának, helyzetébõl adódó új ismereteinek átadása volt kollégái részére. Azért, hogy miközben segít a magyar népnek az önrendelkezése visszaszerzésében, megóvja volt kollégái életét, megszüntesse kiszolgáltatottságukat, értelmet adjon hivatásuknak és megmutassa, hogy milyen szerepet tölthetnek be a magyar nép szabadságának kivívásában.

56-ban se a tiszteknek, se AVH-s sorkatonáknak nem volt lehetõsége megtagadni a bûncselekményre utasító parancsot. Csak az azonnali vagy a késõbbi felelõsségre vonás közül választhattak. Ma a nemzetközi jog is a nép mellett áll, és a rendõr is megtagadhatja a bûncselekményre adott utasítást. Ma a rendõrnek van választási lehetõsége. Választhatja a népet, választhatja a BÉKÉT! Budapest. 2014. október 19. Geri Tibor ny. alezredes

Az ûrlap teteje
Egységfront Egyesület Már készülnek a szórólapok.. a Magyar Köztársaság rendõri esküjével együtt!

Laszlo Mészáros Pár hete megállított a rendõr. Mondva csinált indokkal, szabálysértési bírságolni kívánt. Elõbb kérdeztem, majd nem-válasza (tanácstalan, bamba tekintet, majd az azt követõ túlkompenzálás) miatt idéztem az rtv-bõl. Sztem azóta is a fejét vakarja. Nem csak, hogy az alkotmányt, de még a munkájukat szabályozó tv-ket sem ismerik. Ezért van az "oktatási reform", az "életpálya modell". Ilyen háttérrel csak végrehajtóként, és nem gondolkodó lényként mûködhet. Illúzió belátást és logikus lépéseket várni, nemhogy törvényes fellépést.. Ez van. A saját szempontjait tekintve egyre hatékonyabban mûködik a regnáló struktúra.
október 21., 12:53 • 6

Törteliné Pataki Mária Mig viktorka kormányoz, pintér marad. Ezeket kell kilõni onnan, a többi megy magától

Tibor Geri Tisztelt Zerjav Oblakov!
Elõször 2001. december 1-én helyeztek nyugdíjba. 5 nap múlva lettem volna 43 éves...
Aztán rájöttek, hogy úgy nem lehet, ezért december 30-ra módosították.
Ezt megpereltem, és a bíróság megállapította, hogy jogellenesen rúgtak ki.
Majd ugyanazok - a közben miattam 3x módosított törvénnyel a hátuk mögött - 2005. dec. 15-én újra kirúgtak az állami közszolgálatból. Tehát engem Orbán és Gyurcsány is nyugállományba helyezett.
Indoklás nélkül és azonnal.

Tanár és lõkiképzõ voltam. Akiket én tanítottam, azok ismerik a jogot és lõni is tudnak.
És meg kell védjem mindhárom iskola igazgatóját (mindhárommal együtt voltam osztályvezetõ).
Ha rajtuk múlna, mindhárom tudná, mit és hogyan kellene tanítani a rendõrnek.
Csak nem tõlük függ.
A rendõrségben 20 éve minden egyetlen embertõl függ.
Pintér Sándornak hívják.
A 2006-ban fellépõ rendõrök törvényét és szolgálati szabályzatát - ami alapján kiképeztük õket és ami alapján késõbb felfegyverezték és bevetették õket - azt mind Pintér írta vagy íratta.
Még azt a szabályt is, hogy rendõrnek KÖTELÉKBEN alkalmazva nem kell azonosítót viselnie, csak az egység parancsnokának.
Az akkori rendõri vezetõket egytõl egyig Pintér nevezte ki rendõri vezetõnek.
És aki nem hülye és nem mellébeszélni akar, az a 2006-os események mögött pontosan tudja, hogy ki állt, és a rendõrök miért nem azt csinálták, amit kellett volna...

Tehát 2002-tõl már nem voltam egyenruhás, 2006-tól már nem voltam BM-es.
A Tv ostromot TV-ben láttam, és ordítottam közben....Pintér két seggnyalóját szidva (a görényit és a nagybajszút, mert minõ véletlen, a fõkap. pont nem volt itthon) ....
Az okt. 23-i eseményeknek a végét láttam, szintén Tv-ben....
Majd egyszer elmesélem, hogy elsõ kézbõl mit tudok róla...
október 22., 2:20 • 14

Tibor Geri Szóval a hiteltelenítésnek ez a formája nem jött be Neked.
2006-ban én már nem voltam ott, a magyar állam (a Magyar Köztársaság) rendõrei meg nem voltak abban a helyzetben, hogy megtagadhatják a parancsot. Mert annak a parancsnak a teljesítésével a rendõr nem követett el bûncselekményt.
Most viszont MEGVÁLTOZOTT a HELYZET.
A parancsot kiadó rendõr 2012-tõl már NEM a MAGYAR ÁLLAM RENDÕRE!!!
És ha ezt a parancsot kiadja, nem is lesz az!
Hanem a magyar állam törvényei alapján járunk el vele szemben, mert még a diktatúra törvényei szerint is a legsúlyosabb állam elleni bûncselekményt követi el, amiért életfogytig tartó szabadságvesztés is adható..
Ezért tudják megtagadni bûncselekményre hivatkozva ma a rendõrök az Alkotmányos Ellenállásban részt vevõk elleni fellépést....
Mert a fellépésükkel olyan bûncselekményt követnének el, ami az egész politikai elit eddigi tevékenységét 2011-ig visszamenõleg bûncselekménnyé változtatná...
Az alkotmányos rend megváltoztatását (ami Btk szerint nem büntethetõ) a RENDÕRI FELLÉPÉS MIATT alkotmányos rend ERÕSZAKOS megváltoztatásává tenné, ami a legsúlyosabb állam elleni bûncselekmény. Vagyis a rendõr bûncselekménye VISSZAMENÕLEG bûncselekménnyé tenné az Alaptörvény megalkotását és a Magyarország nevû állam létrehozását, mûködtetését!!!
Vagyis a politikai elit rendõri erõszakot használva magából csinálna bûnelkövetõt.
Míg most még csak politikai felelõsség terheli. Az is súlyos, de nem bûncselekmény.

Ezért szólok idõben, hogy utólag ne mondhassák, hogy "nem tudtuk".
Se a parancsot kiadó politikusok, se a rendõrök.
Most már tudják. Papp Karcsival (az én egyik kiképzõmmel) az élükön...

Egységfront Egyesület Kedves Melinda!
Nem érdekel, hogy mit csinálnak mások. Az az õ dolguk...
MI BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁSRA készülünk.
Ha a helyzet rajtunk kívül álló ok miatt változik, akkor mi is változtatunk a stratégiánkon.
(De nem ajánlom nekik...:-((
Tegnap, 1:31 • 4

Löwinger Gábor Maximálisan igaz az utolsó betûig!Hozzá tenném még,hogy a fejétõl bûzlik a hal! Nagy bátorság ilyen nyílt levelet írni mostanában!Minden tiszteletem az Öné!!!
Tegnap, 3:26 • 4

Iréne Éva Fülöp A DEMOKRÁCIA rég összetört! Attól félek, nem lehet megragasztani! A békés rendszerváltás, már alig ha lesz lehetséges, pedig a vérontástól nagyon óvakodnék! Féltem gyermekeimet, unokáimat és a dédunokámat! Szeretném biztonságban tudni Õket! Vaj, mi vár még rájuk?Ha a büdös fej eláraszt minden jó kezdeményezést, csak rossz dolgok történhetnek. Mit tehet a rendõr? Szeretném tudni mi dúl a lelkükben!
Tegnap, 5:15

Juhász Vedres Benõ Orbán már nem véletlen kezdett 1998és 2002 között ki takarítani, a nem elv hû rendõri vezetõket. osztályvezetõi szintig kicserélték õket, csak a sógor koma jó barátot támogatták. Nem számított, hogy tapasztalatlan hülye, de bábúnak tökéletes volt. H a fent ki adták a parancsot, lent a bábúnak a nevét kellett hozzá adni, tudva, hogy az nem az õ döntése volt és mégis meg kellett neki csinálni. Egyszer sem merték azt mondani, hogy nem. Folyt a fos a lábuk szárán, hogy mi lesz, ha alacsonyabb beosztásba kerülnek. Én már sokszor leírtam, hogy nálunk az egyik összevonás alkalmával a megyei közrendvédelmi igazgató ordítva azt mondta szó szerint "maguk ne merjenek gondolkozni, majd mi gondolkozunk maguk helyett, maguk csak a kapott parancsot hajtsák végre" Ez mindent elárult az akkori orbán korszakról, és a rengeteg nyugállományba vonulásról.
Tegnap, 8:27 • 1

Juhász Vedres Benõ Geri neharagaduj, hogy meg kérdezem, kinek az ötlete volt, hogy 2000-tõl az egyenruhás rendõrök nem kaptak alaki és karhatalmi kiképzést. Mint köztudott elõtte a tiszthelyettes képzõn minden egyes rendõrnek vizsga tantárgy volt. Utána, hogy ,hogy nem csak a karhatalmi szakaszokba be válogatott emberek kaptak kiképzést. Rendõrként szörnyû volt végignézni azt a semmit tevést, nem tudást, egy helyben való toporgást, amit a felvezényelt járõrök tettek. Közeli képeken az arcokon csak az ijedség, meg a tanácstalanság látszódott.Látszódott, hogy nem tudták, hogy mit kell tenni. Egy nyomorék parancsnok nem volt, aki legalább alakzatba, állította volna az egységeket. Mindenki szédelgett miden irányba meg menekültek. Mi már otthon eldobáltuk a cuccainkat és önként mentünk volna, akkor fordult meg bennem elõször, hogy miért kellett nyugállományba eljönnünk. Az érzés, hogy magára hagytuk a kollégákat elmondhatatlan volt. És eljutottunk oda, hogy egyetlen rendõri vezetõ ellen nem indult eljárás, na ez a pofátlan dolog.


Ágnes Karaffa Eskü....párszor le kellett tennünk a szolgálati évek alatt....mert ugye...kormány jött, kormány ment...vezetõink jöttek-mentek....de mi és a munka az maradt. Folyamatosan - mindegyik érában - visszaéltek azzal, hogy kötelességtudat, stb. Csak hogy ....kötelességtudatból, hivatásszeretetbõl nem lehet megélni. Ennek az eskünek a letételekor - tisztában voltam azzal, hogy bizonyos alkotmányos és emberi jogaimrõl le kell mondanom - , de a legvadabb rémálmomban sem gondoltam, hogy egyszer eljön az idõ, hogy az ún. Állam....népárulóvá válik, hogy "kirántja" a napi megélhetést is alólam (alólunk)....és zsoldossá minõsít, hiszen a szolg.járandóság....az amolyan kegyelem kenyér. Nem vagy rendõr...de nem vagy nyugdijas sem....akkor mi is vagyok ,?? Én az esküben - a Magyar Népköztársasággal kötött "szerzõdésemben foglaltakat" maradéktalanul, erõn felül sokszor...éjjel-nappal, betegen, stb. maximálisan, a legjobb tudásom szerint eleget tettem. A szerzõdés ugye két oldalu. Vagyok én, és van a az állam azaz a másik fél. Az az állam, melyet a diktatúrává lett, cinikus...népáruló kormány tipor lábbal...és akit még szintén szolgáltam és védtem is - bár én az állampolgárokért tettem amit tettem - egy rohadt nagy büdös sallerrel, a szerzõdést megszegte, egyoldalúan, egyik napról a másikra, VISSZAMENÕLEGES HATÁLLYAL, alkotmány és törvény ellenesen elvette azt, amiért megdolgoztam. Szóval a házörzõ ezt érdemli ?! Megalázó, nyomorúságos helyzetbe hoztak sokad magammal.....s most kapálódzhatok a megélhetésünkért,...Ez aztán az életpálya !! Jobb lett volna, ha minden szolg.nyd-t inkább falhoz állítanak és méltó módon golyó általira itélnek azonnal, mert amit tettek, ezzel felér. UNDORÍTÓ, HAZA- ÉS NÉPÁRULÓ KORRUPT REZSIM !! Még hogy az életem árán......de amit tettek...azzal ez is meg fog valósulni !!! REMÉLEM HAMAROSAN A BEFAGYOTT DUNA JEGÉN ÁLL MAJD A KORMÁNY, KORONÁZÁSRA KÉSZÜLVE......DE KÍVÁNOM, HOGY OTT CSAK 5 CM VASTAG LEGYEN A JÉG !!