Hûde másképp
rta: Pitkin - Dtum: 2015. jnius 26. 17:50:08
A globális háttérhatalom és annak hazai alkotmányjogi kollaboránsai nem figyeltek valamire. Ugyanis az önkormányzatiság intézménye még létezik, még lehet élni vele. Sõt, kell is élni vele!
Teljes hr
Az önkormányzatiság nemzeti(ségi) megoldása a globális hatalom struktúrája és jogintézményei ellenében.

Ma a Földön, többségében olyan nemzetállamok létezhetnek, amelyek mûködését részben vagy egészben a globális háttérhatalom irányítja. Ha már nem lát esélyt az irányításukra, akkor elpusztítja õket. Ennek ellenére a világ nemzeteinek a többsége törekszik arra, hogy egyre kisebb befolyást tudjon érvényesíteni a háttérhatalom rájuk. Egy láthatatlan háttérhatalomról beszélhetünk. És az ellenirányú folyamatok is többnyire nemzetbiztonsági okokból láthatatlanok eddig.

Hazai helyzetkép
A néhai Apostoli Magyar Királyság területén, az eltelt ötszáz év során, brutális beavatkozásokkal a háttérhatalom képes volt a nemzetet lezülleszteni az állati lét és tudatosság szintjére. Ma nem beszélhetünk tömeges nemzettudatról, tömeges erkölcsiségrõl, morálról. Leginkább nem, politikai kultúráról. Ma ez a színtér, a megvásárolható posztok, személyek, bizottsági helyek, képviselõi privilégiumok kollaborációja a hazai és globális hatalom irányába. Tisztelet a fehér hollónak (kivételnek)!
Valójában azt a brutális támadássorozatot, amit a nemzet eddig végig élt, a túlélésünket bizonyítja, - más nemzet már rég megszûnt, eltûnt volna. De hát ez volt mindvégig a cél. Mi még ennek ellenére itt vagyunk és élünk! Bár a hatalom protokollja szerinti struktúra keretei között alig vagyunk képesek a fizika regenerációra, fennmaradásra is, - még mindig tudunk Õseink életrajzi adatairól, történelmi tetteirõl, az értékrendjükrõl, az Atilla királyunk által felvállalt nemzeti szintû Keresztútról, a Szent Korona tanáról és misztériumáról, a történelmi alkotmányunk értékérõl és világviszonylatban is egyedi értékérõl.
Szóval ismerjük eredetünket, többnyire valós történelmünket, azaz a gyökereinket. Ez az alap, a fundamentum, amelyre ma is lehet és szabad építkeznünk!
A hazai kép azért ennél sokkal összetettebb, mert ránk mindig kettõs mércével mért a háttérhatalom is, és az Ég is.
Ma Magyarországon nincs jogállamiság. A hatalom megosztása nem létezik. A kötelességek és jogok egyensúlya nem létezik. Az igazságszolgáltatás helyett, jogszolgáltatás és annak intézményi diktatúrája létezik. Gazdasági függetlenségünk nem létezik. A pénzügyi szabadságunk helyett, globális pénzügyi hitelfüggõség van. Persze ez irányítja a hazai hitelkitettségünket is. Valódi népszuverenitás nem létezik. Az állami intézményrendszer (hivatali apparátus) önálló jogkörökkel, lobbierõvel és hatalommal bír. Valójában ez a „réteg” irányít, hisz a politikai erõket is ez mozgatja. A hazai hatalom szintje nem a parlamenten belüli politikai pártok kezében van, hanem az apparátus láthatatlan kezében.
Ilyen külsõ és belsõ körülmények között, találni-e megoldást mindezekre? Mert, hogy ha nem változtatunk, akkor a nemzet pár évtizeden belül ténylegesen eltûnik. Bár ez a folyamat globális szinten mindenütt zajlik, ez nem vígasztal bennünket.

Történelmi alkotmány
Bár igaz, hogy a középkorig a Magyar Királyság volt Európa leggazdagabb és legerõsebb állama. A kontinens aranyszükségletének a nyolcvan százalékát mi termeltük és adtuk. Így mindig jutott anyagi erõforrás a nemzet fennmaradásához, katonai kiadásokra, stb. Ahogy a Mediciek és Fuggerek felállítottak egy másik pénzügyi struktúrát, sebezhetõvé váltunk. A történelmi események mögött, minden esetben ott találjuk a pénzügyi, láthatatlan szálakat, és a hatalom koncentrációjára való törekvést.
A nemzet létét, - és vállalt üdvtörténelmi szerepét, - a leírt erõviszonyok és gazdagság mellett, a történelmi jogállásunk, és elsõdlegesen a Szent Korona tana és misztériuma határozta meg! Tehát nem az aranyunk mennyisége, vagy pénzügyi függetlenségünk. Ezek is fontosak, de a nemzet jogállása az elsõ.
Miben volt különleges számunkra az a megoldás?
Elsõsorban a Szent Korona, a legfontosabb jogalanyunk. Élõ minõség, Égi Igazság. Én Isteni Bizonyosságnak hívom. Mert minden tulajdonjog gyökere Õ. Nem a király, nem a nemzet. Alatta található egyenrangú felekként a király és a nemzet. Ezzel valósult meg a hatalom egyensúlya.
A történelmi alkotmány szerkezete és jogállása pont ezzel biztosította, hogy a világi hatalom ne tudjon visszaélni a rá bízott jogokkal. Ma nincs semmilyen hatalmi egyensúly! Igaz, ma király sincs. Bár az Apostoli Magyar Királyság soha nem szûnt meg, nem oszlatta fel magát, idegen erõ nem tûntette el. Jogilag ma is létezik. Az évszázadok során tett globális támadások nem tudták megszûntetni, mer égi felhatalmazású, és az üdvtörténelmünk élõ vállalása okán hallhatatlan. A globális háttérhatalom, maximum letakarni tudja csillogó multi-kultúrával, fogyasztói társadalmi tudatprogramozással, a profit illúziójával.
Ezért az Apostoli Magyar Királyság, mint a Szent Korona országa ellen, más stratégiát dolgoztak ki. Ha szakrálisan nem szüntethetõ meg, mert hallhatatlan, - a fizikai területét szakították el egymástól és a Koronától. Valójában ez a Trianoni gyalázat célja. Mert nem a nemzetet darabolták fel és adták oda kétharmadát a nemzetiségeknek, önálló államuk megalapítására vagy megnövelésére. A Szent Korona szakrális terét, a Kárpát-medencének egybefüggõ energetikai rendszerét és szakrális erejét darabolták szét. Tudatosan, mágiával. Ráadásul csalárd módon egybõl behelyezték a politika színterébe, és a mai napig tudatosan ott is tartják. Mert tudják, hogy ezen a szinten nincs megoldás, így ezzel a manipulációval bármeddig ott tarthatnák. Persze csak addig, amíg ki nem derül a valós cél és módszer, valamint a nemzeti tudatosságú emberek rá nem ébrednek a szakrális tér szerkezetére és az eredeti rendszerére. Akkor egyenként, mindenki saját maga fogja újra meghatározni a viszonyát, jogállását a Szent Koronához, és a már tudott és ismert szakrális rendszeréhez! És mivel erre nem csupán magyar nemzetiségûek fognak ráébredni, - hanem szlovákok, horvátok, délvidékiek, stb. – egy magasabb, szellemi síkon jöhet létre a megoldás is.
Összegezve a történelmi alkotmányunk értékét és mintáját, az elsõdleges feladat, hogy a mai közjogi állapotokban az egyedüli hatalmi elem mellett megjelenjen az egyensúly másik ága is. Igaz ma nincs király, helyette ott az Országgyûlés, mint a politikai pártok VIP játszótere. De ne tévesszen meg senkit a silány színészi produkció! Ez még is csak a több párt rendszerû diktatúra maga.
Hiányzik a rég volt felsõház, az egyensúly másik eleme. A mérleg nyelve. Az Országgyûlés már letette a bizonyítványát, sõt kétszer is! Elõször 1989-ben. Akkor úgy döntött, hogy közjogilag az addig tartó kommunista diktatúrával vallja meg a jogfolytonosságát, és ráadásul nem határozta meg a történelmi alkotmánnyal való viszonyát. Az eredményt ismerjük…
Másodszor pedig 2013-ban. Az alaptörvény beiktatásakor. Itt sincs meghatározva a történelmi alkotmánnyal való jogfolytonosság kérdése. Elterelõ módon, megemlíti, de nem állítja helyre a jogfolytonosságot.
Ráadásul, mindkét idõpontban a politikai hatalom megfosztotta a nemzetet, a népszavazás intézményétõl, - azaz nem tekinthetõ legitimnek egyik alkotmányozási eredmény sem.
Visszatérve a történelmi alkotmányhoz, a megoldás abban áll, hogy a hatalom egyensúlyát két fél között beállítja, definiálja és jogilag rögzíti. Azaz sem a király, sem a nemzet nem gyakorolhat tejhatalmat!


Önkormányzatiság
A fent idézett történelmi alkotmány rögzítette, hogy a mindenkori nemzetet a választott képviselõik révén, a hatalom egyensúlyának megtartásához milyen jogok és kötelezettségek illetik meg. A nemzetet akkor a vármegyék, egyházak, nemzetiségek képviselték. Ma úgy hívnánk, hogy önkormányzatok. Ma már nem vármegyék, hanem megyei és települési önkormányzatok. És nemzetiségi önkormányzatok.
A globális háttérhatalom és annak hazai alkotmányjogi kollaboránsai nem figyeltek valamire. Ugyanis az önkormányzatiság intézménye még létezik, még lehet élni vele. Sõt, kell is élni vele!
De nem az eddigi módon. cMegint csak tisztelet a kevés fehér hollónak!
A települési önkormányzatok elvileg megadhatnák a jogot és felhatalmazást a valódi népképviselet kiharcolásához, a két kamarás parlament helyreállításához. Ezzel a felsõház kontrollja újra helyreállna. Azonban látva a többség abszolút politikai elkötelezettségét, erre semmi esély! És persze a jelenlegi parlamenti pártok részérõl sincs esély!
Nyilván ugyan ilyen eredményt mutat a történelmi alkotmány jogfolytonosságának és intézményrendszerének a helyreállítása is.
Akkor mi a megoldás?
A megoldást maga az élet mutatja. Mert ha megvizsgáljuk, hogy jelenleg a magyar társadalom hány százaléka igényli a történelmi alkotmány és a Szent Korona jogintézményének helyreállítását, - meglepõen kevesen vagyunk. A döntõ többség nem akarja. Mindegy miért, - a teljes tudathasadás és állati léte miatt, - nem akarja. Így nem várható el tõlük, hogy egy csekély kisebbség miatt, lemondjanak eddigi monopóliumaikról, hatalmukról, illúzióikról, stb.
Ha mi vagyunk kevesen, akkor viselkedjünk is így! És éljünk ennek alkotmányjogi lehetõségével. Azaz, alapíthatunk nemzetiségi önkormányzatokat. Akár, minden meglévõ településen is.
A bíztatást már megtettük páran. 2014 januárjában, Veszprémben (Griff-házban) megalakult az Országos Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat.
Mert a szakrális értékrendünk, és Õseink iránt érzett tisztelet okán mi valójában az eredeti szkíta értékrendet éljük, vágyjuk. Akkor nevezzük nevén ezt, és lehetünk mi is szkíta nemzetiségû magyar állampolgárok. Ja, hogy az „új” nemzetiségi törvény nem ismeri el a szkítákat nemzetiségnek? Ez ne befolyásoljon bennünket! A nevezett 2011. évi CLXXIX. törvény, - bár az Országgyûlés megszavazta, a Köztársasági Elnök úr aláírta, - mégsem tekinthetõ alkotmányjogilag érvényesnek. Mert maguk a nemzetiségek nem szavazhattak róla, azaz illegitim. Van persze más, alkotmányjogi hiány is, de a másik legfontosabb probléma az vele, hogy az alaptörvényben is rögzített alapjogot sért.

Nemzetiség
Törvényben, csak a joggyakorlást lehet szabályozni, korlátozni. Magát a jogot nem! Azaz, nekem Isten és Alaptörvény adta jogom, hogy szkíta nemzetiségûnek valljam magam. Ez Isteni teremtett valómból, és a létezésembõl ered. Így vagyok a jog (jogom) forrása. Nem pedig csak a jog gyakorlója.
Álláspontom szerint a jelenlegi nemzetiségi törvény nincs hatályban. Így, a perszonális autonómia jogával élve, teljesen jogszerûen vallottuk magunkat Szkíta nemzetiségûnek. És, mint ilyen nemzetiségûek, megint csak a jogainkkal élve alakítottunk országos önkormányzatot.
A fenti törvény, mivel nincs hatályban, nem korlátozza ezt. Ha az állam, vagy a képviseletében eljáró kormány, vagy az országgyûlés számára gondot okoz, a megvallott nemzetiségünk, bizonyítsa be, hogy a meghozott törvény legitim, mindenben megfelel a nemzetközi jognak. Ebben az esetben, eljárásjogilag az Alkotmánybíróság nem érintett és nem vehetõ figyelembe.
„Az alapvetõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.”
Ezt hívták a fából vaskarika jelzõvel. Hogy akarod korlátozni az alapvetõ jogaimat, alapvetõ jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében? Ha véded, és elfogadod, hogy én a jog forrása és nem gyakorlója vagyok, akkor nincs mit korlátoznod! Te, mint hivatalnok, csak a jog gyakorlója lehetsz. Persze csak akkor, ha erre felhatalmazlak, majd az elvégzett munkádat ellenõrzöm, és ha úgy döntök, a meghatalmazásom bármikor visszavonom! Ehhez képest, mit akarsz védeni, és mit akarsz korlátozni, kedves jogalkotó? Attól még, hogy én nem vagyok politikus, légyszi ne nézz hülyének.


Perszonális autonómia
Mind a nemzetközi, mind a hazai joggyakorlat, két féle autonómiát különböztet meg. Egyrészt a területi alapú autonómiát, (lásd Dél-Tirol) és másrészt a személyi, vagy perszonális autonómiát.
Ha a nemzetiségem okán élek az autonómia jogával, akkor választhatom a perszonális módját is. Egyébként is, szétszórtan élünk a Kárpát-medencében azok, akik a szkíta értékrendet teszik hitvallásukká. Tehát minden valós és természetes. Azaz, élõ jogalappal rendelkezünk.
Tehát az alaptörvényben, az Európai Jogok Chartájában és az ENSZ ide vonatkozó joganyagában, együttesen elismerik a jogomat arra, hogy milyen nemzetiségûnek vallom magamat!
1. tehát szkíta vagyok
Szintén az alaptörvény szellemében alkotmányos jogommal élek, - minden nemzetiségnek joga van saját önkormányzata megalapítására…., - amikor ezt megteszem. Akár települési szinten, akár megyei vagy országos szinten.
2. tehát alapíthatok szkíta nemzetiségi önkormányzatot
Ha eddig megvolnánk, akkor van-e még kérdés? Nincs, mert nem is lehet.
A hatalomnak nincs joga korlátozni semmilyen hivatkozással a fenti, elsõdleges jogaimat, mert ezeknek a jogoknak én a forrása vagyok. Az állami intézményrendszer bármely tagja, hivatala, törvényszéke, politikusa, - csak gyakorlója a jogaimnak, - feltéve, ha erre felhatalmazást adok. Eddig, a felhatalmazásom hiányában, „jóhiszemûen” gyakorolták helyettem a saját jogaimat. Köszönöm. Most már menni fog önállóan is…
Mert mától visszavonom a felhatalmazásomat, és a saját jogom okán, önállóan gyakorlom azokat. Illetve bizonyos esetekben, az általam alapított és ellenõrzött önkormányzat révén, gyakorlom azokat.
3. meghatalmazom bizonyos kérdésekben a szkíta nemzetiségi önkormányzatot, jogaim gyakorlásának az érvényesítésében, egyben ellenõrzöm is a munkáját
Támogatom az országos önkormányzat azon céljait és szándékát, hogy a szkíta nemzetiségûek számára önálló intézményeket alapítson. Mert, hogy minden önkormányzat joga ez. Így lehet saját monetáris politikája, saját oktatási-, pénzügyi-, kulturális-, gazdasági politikája. Olyan, ami a szkíta értékrendet és erkölcsiséget képviseli.
4. mivel a nemzetiségemet a fenti intézményi keretek között, a perszonális elvet követve gyakorlom, - így megszûnik minden más, eddigi, a területi elven létrejött jogi korlátozás a számomra. Azaz nem érvényesek azok a nemzeti és nemzetközi szerzõdések, amelyek területi hatállyal születtek!
Na, itt álljatok meg, és gondolkodjatok!
A saját, - perszonális autonómiát gyakorló, szkíta nemzetiségû jogforrásként, - döntésem alapján választhatok, hogy mely szerzõdéseket, jogelveket vagy jogszabályokat tartom magamra nézve elfogadottnak, melyeket pedig elutasítok.
(Trianon, EU csatlakozás, NATO csatlakozás, az Oroszország elleni EU szankciók, IMF szerzõdés, nemzeti tanterv, gyermekoltások, gépkocsi mûszaki vizsgáztatása, okmányok, engedélyek, stb…)
Jogérvényesítés és példaadás
A fenti elveket követve, és tudatosan a jogok és kötelességek arányában képes vagyok arra, hogy az Országos Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat munkájában részt vegyek. A létrehozott intézmények szolgáltatásait használjam, amivel elejét kívánom venni a globális háttérhatalom azon szándékának, hogy brutálisan akadályozzon saját jogaim gyakorlásában. A tisztességes élethez való jogomban. A saját természeti környezetem védelmi kötelezettségemben és jogomban. Egy alternatív, - nem hitelkamat alapú, - elszámolási rendszer használatában. Az eddig eltitkolt mûszaki találmányok és megoldások gyakorlati használatában. A mesterségesen manipulált pénzügyi-, politikai-, katonai konfliktusok kizárásában és felfedésében. A valós történelmünk megismerésében és nyilvánosságában. Az egészséges táplálékhoz való hozzáférésemben.
A bõség megtapasztalásában, és annak megosztásában mások felé. A kreatív élet tapasztalatainak elérésében. A spirituális fejlõdésem folytatásában.
Mindezen jogaim érvényesítésére összefogok mindazokkal, akik a hatalom egyensúlyáért és helyreállításáért dolgoznak.

Látom, hogy az önkormányzatiság jogállása és lehetõségei, egyidejûleg képesek betölteni a történelmi alkotmányunkban lévõ garanciát a hatalom megosztására és a népakarat, a népszuverenitás helyreállítására. Mindazonáltal, képes a mai kor kihívásainak is eleget tenni, példát adni egy alternatív intézményrendszer további kiépítésére, hogy általa tudjuk helyreállítani a jogállamiság, a szakralitás és az emberi méltóság vágyott értékeit. A háttérhatalom struktúrájának és erõszakszervezetei elleni brutalitás viszonossága nélkül. Ésszel, lélekkel, Istennel.


Nagy Gábor
Németbánya, 2015.június 25