A jezsuitákról összegzés - Újratöltve!
rta: Kameleon - Dtum: 2015. szeptember 11. 12:34:29
Avagy a provincia igazi arca. Csak most nem álltunk meg a kapuinál!

www.bibliotecapleyades.net/imagenes_vaticano/vatican37_16.jpg

firstlightforum.files.wordpress.com/2013/03/nazi-zionism.jpg

Teljes hr
"A jezsuiták szofizmákkal, álltanokkal és ferde elvekkel megzavarják az ifjúság fejét, szorgalmasan oktatnak arra, hogy miként lehessen az igazságot csûrni-csavarni... arra oktatnak, hogy hamisan esküdni nem bûn, csak bensõleg kell mást gondolni... A kormány gyeplõit mindenütt õk akarják magukhoz ragadni, az általuk nevelt ifjúságot elkötelezik maguknak, a legmagasabb állásokra segítik õket, hogy érdekeiket védeni tartozzanak... A jezsuiták egy államnak sem hívei, az Ad maiorem Dei gloriam (Isten nagyobb dicsõségére) terjesztésének színe alatt saját javukat és elõnyüket hajhásszák, miként ez saját sorsomban is bebizonyosodott." (II. Rákóczi Ferenc)

"A jezsuitákról írt történelmi mûvem bizony nem szépirodalmi alkotás, de megkérdõjelezhetetlen tekintélyek állnak mögötte, és elég részletes és fertelmes. A rend visszaállítása bizonyára egy lépés a sötétbe, a kegyetlenség, a despotizmus, és a halál felé.

...Egyszerûen nem tetszik, ha feltûnnek a jezsuiták. Ha valaha is létezett egy olyan testület, amely a földi és a túlvilági kárhozatot megérdemelte, az Loyola társasága." (John Adams, az Egyesült Államok 2. elnöke)

"Az én véleményem, hogy ha ennek az országnak, az Egyesült Államoknak a szabadságát elpusztítják, az a római katolikus jezsuita papok alattomosságának lesz köszönhetõ, mivel õk a legfurfangosabb, legveszélyesebb ellenségei a polgári és vallási szabadságjogoknak. Európában õk okozták a legtöbb háborút."
(Marquis de Lafayette, francia szabadkõmûves) (Bizonyítván, hogy az alsóbb szinten beavatott kõmûvesek nem feltétlen ismerik az igazi tervet, illetve célt.)

"A polgárháború sosem törhetett volna ki a jezsuiták alattomos befolyása nélkül."
(Abraham Lincoln)

"Úgy tûnik, hogy a jezsuiták eszükbe vették a polgárháború elejétõl kezdve, hogy kivégezzék Mr. Abraham Lincolnt." (Thomas M. Harris, amerikai tábornok)

"Ez a szervezet [a római egyház] teljesen despotikus katonai hierarchikus szervezõdés, amelynek a látszólagos feje a pápa, de amelynek a valódi feje a fekete (és szürke) pápa. A fekete pápa a jezsuita rend fõnöke, és generális rangja van. Nemcsak a saját rendjét vezeti, hanem a római egyház általános igazgatását is. Õ van a hatalom a trónus mögött, és a valódi feje a hierarchiának. Az egész gépezet a legszigorúbb katonai fegyelem alatt van. Az egész gépezet gondolkodása és akarata, az õ fejébõl ered. Az alatta lévõ tagokban nincsen önálló gondolkodása vagy cselekedete. A megkérdõjelezés nélküli engedelmesség a felettes hatalomnak minden pap kötelessége..."
(Thomas M. Harris, amerikai tábornok)

"A jezsuiták egy titkos társaságot alkotnak - a szabadkõmûvesekhez hasonlóan - egyfajtatöbblet visszataszítósággal együtt - ráadásul ezerszer veszélyesebbek."
(Samuel Morse, amerikai feltaláló)

"Nézzük meg ennek az osztrák társaságnak a mûködését [a St. Leopold alapítvány], mivel nagyon sokat tevékenykedik, saját országunkban is. Bécsi székhellyel és nem más, mint Metternich a felügyelõje. Létezését érezni is lehet az amerikai köztársaságban. Kik a küldöncei? A jezsuiták. Ez a társaság, amely a zsarnokságát több mint 200 évig gyakorolta, akkora veszélyt jelentenek a világra nézve, hogy az egész társadalmat akarják felforgatni, hogy a pápa, XIV. Kelemen is arra kényszerült, hogy feloszlassa a rendjüket, noha hûséges alattvalói voltak."
(Samuel Morse, amerikai feltaláló)

"A jezsuiták a polgári és vallási szabadságok veszélyes ellenségei"
(R. W. Thompson, az amerikai tengerészet egyik titkára)

"A jezsuita Weishaupt és a jezsuita társai a Vatikánba befolyó pénzösszegeket azzal vágták el, hogy a francia forradalmat útnak indították és levezényelték azzal, hogy Napóleon háborúi révén a katolikus Európát meghódították, és Napóleont arra irányították, hogy VII. Piusz pápát börtönbe dobják Avignonban, amíg az bele nem egyezett abba, szabadsága áraként, hogy visszaállítsa a jezsuita rendet. A Vatikán ellen szóló jezsuita háború véget ért a bécsi kongresszusban és a titkos 1822-as veronai szerzõdéssel." (Emanuel M. Josephson, amerikai orvos és történész)

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A fõnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház fõnök. Ennek a szervezetnek a célja a hatalom - amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni abszolút hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. A jezsuitizmus az abszolút despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi visszaélés..." (Napóleon Bonaparte)

"A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették egészen 1542-tõl fogva."
(F. Tupper Saussy)

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevû jezsuita szerint (Thomas J. Campbell), gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el."
(J.E.C. Shepherd, kanadai történész)

"Lehetetlen úgy olvasni az Erzsébet kori történelmet, hogy ne tennénk bele olyan keretbe, amelyet a jezsuiták határoztak meg, a maguk megtévesztéseivel, árulásaival, behatolásaival, lázításaival, gyilkosságaival, kényszerítéseivel és polgárháborúival, a pápa elõreléptetésére, és a pápa ellenségeinek legyõzése érdekében világszerte." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész)

"A szörnyûséges harmincéves háború rémisztõ felelõssége II. Ferdinánd császár vállain kell, hogy feküdjön, valamint a tanárainak, urainak, és kebelbarátainak vállain - akik Loyola fiai." (Theodor Griesinger, német történész)

"Ha végig nyomon követed az egész szabadkõmûvességet, amíg el nem jutsz a legfelsõbb szabadkõmûves vezetõhöz, felfedezed, hogy ez a borzalmas személy, és a Jézus Társaságának feje egy és ugyanaz a személy" (James Parton, amerikai történész)

"Ezen a dolgok miatt félik a pápa és az uralkodók a jezsuita atya-generálist... Egy olyan uralkodó, aki nem a jezsuiták barátja hamar megtapasztalja a bosszújukat."
(Luigi Desanctis, az Inkvizíció cenzora)

"A Jézus társasága az emberiség ellensége! Az egész emberiségnek egyesülnie kell azért, hogy eltöröljék a rendet." (Robert J. Breckenridge, szerzõ)

"A jezsuita rend nem más, mint a római hadsereg, egy jövõbeli földi királyság érdekében úgy, hogy a római fõpap a császáruk lesz. A rend egyszerûen a hatalom utáni vágyról, a földi nyereségrõl és a dominanciáról szól, hogy õk lehessenek a világ urai. Ez minden, amiért kiállnak, és talán nem is hisznek Istenben." (Boyd Barrett)

"A jezsuita rend hatalmának és presztízsének csúcsára a 18. század elején ért fel. Befolyásosabb és hatalmasabb lett, mint bármely más földi szervezet. Olyan helyzetet foglaltak el világban, amivel, egyetlen esküvel rendelkezõ társaság nem ér fel. Európának majdnem minden uralkodójának a lelkiismeretét jezsuiták vezényelték úgy, hogy úgy tûnt, hogy egész Európát kizárólag a jezsuiták irányították." (Boyd Barrett, volt jezsuita)

"Római katolikus körökben jól tudják, hogy a fekete pápa kifejezés a jezsuiták generálisára használják. Ahogy a pápa fehér ruhában jelenik meg, és a jezsuita generális pedig feketében, a különbség szembeötlõ. De azok a pápisták, akik nem különösen szeretik a jezsuitákat - nem kis számban vannak - ezt a fogalmat arra használják, hogy azt kifejezzék, hogy a fekete pápa a fehér pápa felett uralkodik. Közben az a szerepe, hogy jelképesen a pápának alávesse magát."
(M.F. Cusack, Kenmore volt apácája)

"Soha eddig a történelem során nem volt még ilyen társaság. Maga a régi római szenátus sem alkotott világuralomra szóló terveket ekkora biztos sikerrel."
(Friedrich von Hardenberg, német filozófus)

"A jezsuita Adam Weishaupt egy fedõszervezetként hozta létre az Illumináti rendet, ami mögött a jezsuiták elbújhatnak. Miután a rendet XIV. Kelemen pápa 1773-ban eltörölte a jezsuiták az Illuminátit és más szervezeteket használták fel a céljaik elérésére. Így az fedõszervezetet okolták azokért a problémákért, amelyeket a jezsuiták okoztak." (Bill Hughes,)

"A történelemkönyvek azt tanítják, hogy a francia forradalom vagy 1787-ben, vagy 1789-ben kezdõdött el. Attól függõen, hogy melyik könyvet olvasod. Ezzel szemben a forradalmat Dr. Adam Weishaupt és a Rotschild ház már 20 évvel korábban megtervezte." (William Sutton)

"Miért használnák fel a jezsuiták a zsidókat, a halálos ellenségüket arra, hogy a világot meghódítsák? A jezsuiták sosem csinálnak olyasvalamit nyíltan, amivel leleplezhetnék õket. Ha õk lennének a bûn elkövetõi, õket büntetnék meg, és viselniük kellene a következményeket. Viszont, ha olyasvalakit használnak fel, akit, akiket "a világ bajainak" neveznek, különösen egy olyan ellenséget, akit közben ezzel el is pusztíthatnak, azzal egyszerre két céljukat is elérik. A zsidó nép a tökéletes bûnbak. A Rotschildok olyan jezsuita ágensek zsidó fedél alatt azzal, hogy közremûködtek az Illuminati rend létrehozásában 1776-ban, ami egyértelmûen az összeesküvés felelõsségét a zsidókra hárítja. A Rotschildok nem az egyetlen jezsuita ágens zsidó mez alatt." (Bill Hughes)

"Állandóan belekeverik magukat (a jezsuiták) az udvari és állami intrikákban, így jogosan azzal kell vádolni õket, hogy a világuralomra törnek. Királyokat is öltek meg, nem csak az akasztófánál, hanem az Illumináti társaságának tagjaiként is. Õk álltak a tömeg élén minden eseménynél, amikor Párizsban gyilkosságot követtek el a francia forradalomban." (Hector Macpherson)

"200 évig a jezsuiták célja az amerikai alkotmány teljes elpusztítása. Vallási területen pedig céljuk a protestantizmus teljes kiirtása, minden más vallással együtt, és hogy visszaállítsák a világ feletti uralmát a pápának." (Bill Hughes)

"az amerikai tengerészet titkára, R.W. Thompson pontosan megmutatta, kik lesznek az európai uralkodók ágensei abban, hogy az amerikai köztársaságot elpusztítsák, nevezetesen Róma jezsuitái! Az Egyesült Államok 1815 óta folyamatos támadás alatt áll a jezsuiták által a céllal, hogy elpusztítsák ezen ország alkotmányos jogait. A Morse kód feltalálója, Samuel B. Morse írt errõl a sötét tervrõl az Egyesült Államok ellen." (Bill Hughes)

"1815-re a jezsuiták teljhatalomra jutottak Anglia felett. Ha egy vezetõ nem úgy viselkedett, ahogyan megmondták neki, azt megvesztegették vagy megölték, vagy megrágalmazták, vagy megfenyegették, hogy elkergetik a hivatalából. Amit Angliában tettek, azt ma sok országban is megteszik." (Bill Hughes)

"A jezsuitizmus egyik célja a protestantizmus és elveinek nyom nélküli kiirtása, amibe beletartozik a vallási szabadság, a köztársasági elvek, a képviseleti kormány, és a középosztályra épülõ erõs gazdaság. A jezsuiták másik célja a pápaság hatalmának és kontrolljának kiterjesztése az egész világban." (Bill Hughes)

"Az 1822-es veronai kongresszus során Amerikát célba vették a jezsuita ágensek, céljaik szerint Amerikát mindenáron el kell pusztítani. Az Alkotmány minden elvét fel kell oldani, és helyébe jezsuita elveket kell bevezetni, hogy a pápaságot felmagasztalják Amerikában." (Bill Hughes)

"Ezt a három találkozót Bécsben, Veronában és Chieriben a legnagyobb titokban tartották. Egy ember azonban, aki az elsõ két találkozón részt vett nem maradt csendben. George Canning értesítette az amerikai kormányt, hogy Európa uralkodói el akarják pusztítani Amerikai szabad intézményeit." (Bill Hughes)

"A Monroe doktrína Amerika válasza volt a jezsuiták által vezetett bécsi és veronai kongresszusra. Amerika háborús cselekménynek tekintette azt, ha bármelyik európai ország gyarmatosítási tervekkel állt volna elõ a nyugati féltekén. A jezsuiták elérték azt, hogy titokban behatoljanak Amerikába, és meghiúsítsák a Monroe doktrínát. Ezt azért tudták megtenni, mert abszolút titokban csinálták, annak leple alatt, hogy egyházi emberek voltak."

"...A Monroe doktrína szembeszállt minden európai támadás ellen, ami Amerika ellen irányult. Monroe elnök azonban azt nem értette meg, hogy a jezsuiták elõször nem fegyverhez nyúlnak céljaik elérése érdekében. A jezsuiták ravaszságot és titokzatosságot használtak. Az ember legvulgárisabb pontjait próbálták elérni. Az ágenseiket hatalmi és pénzügyi pozíciókba helyezték el - és így minden hatalmukat arra használtak, hogy minden protestáns elvet elpusztítsák, ami benne van az amerikai alkotmányban." (Bill Hughes)

"A jezsuiták a (fekete, fehér, szürke) pápa titkos szolgálataként viselkednek világszerte. Nagyon titkosak és mindent megtesznek, hogy titokban maradjanak. Senkinek nem mondják el, hogy jezsuiták. Kívülrõl úgy tûnnek, mintha normális emberek lennének." (Bill Hughes)

"A jezsuiták kedvenc eljárása a politikai gyilkosság." (Thomas M. Harris, amerikai tábornok)

"James Buchanant (amerikai elnököt) megmérgezték, és majdnem meg is halt. Csak azért élte túl, mivel tudta, hogy arzénnel mérgezték meg, és ezt el is mondta az orvosainak. Tudta, hogy a jezsuiták Harrison és Taylor elnököket szintén megmérgezték." (Bill Hughes)

"A jezsuita rend betöltötte esküjét, hogy megmérgezik, megölik, vagy minden eszközt igénybe vesznek, hogy eltávolítsák azokat, akik a terveiknek ellenállnak.1841 és 1857 között három elnököt támadtak meg, miképp azt a bécsi, veronai és chiesai kongresszusok elõírták. Ketten meghaltak, és egy alig menekült meg. A jezsuiták nem engedik meg, hogy bármi köztük, és aközött álljon, hogy Amerikát teljesen a hatalmukba kerítsék, és az amerikai alkotmányt megsemmisítsék." (Bill Hughes)

"Rothschildok jezsuiták voltak, akik arra használták a zsidó hátterüket, hogy a sötét tevékenységeiket leplezzék. A jezsuiták, akik a Rothschild és a Biddle nevû pénzügyi szakembereiken keresztül az Egyesült Államok bankrendszere fölött próbálták megszerezni a hatalmat." (Ami 1913-ban sikerült is.) (Bill Hughes)

"Ahol egy totalitárius rendszer megjelenik, legyen az a kommunizmus vagy a nácizmus, mindig lehet találni egy jezsuitát, aki a "tanácsadó" vagy vezetõ szerepét tölti be, legyen ez Fr. Armando Llorente Kubában vagy Fr. Menvieille Argentínában." (Emanuel M. Josephson)

"Ma [a jezsuiták] annyira erõsek az Egyesült Államokban, mint valaha Európában, ahonnan kiutasították õket a kormányra való veszélyük miatt." (Jeremiah J. Crowley, volt ír római szerzetes)

"Mindenekelõtt a jezsuiták "gyóntatók" voltak. Az uralkodóknak szükségük volt rájuk, és az arisztokraták, császárok, királyok, királynõk, hercegek, hercegnõk, és a kormány minden szintjén lévõ emberek - mindenki feltárta elõttük a titkos terveiket, titkos bûneiket és legbelsõbb gondolataikat. Így az életük egy nyitott könyv volt a jezsuiták számára.

...A diplomácia sokféle eszközével a jezsuiták behatoltak az állami hivatalokba, királyok tanácsadói lettek, és így a nemzetek döntéseit is befolyásolták. A gyónásokat szentül meghallgató jezsuiták így kovácsolták a sikerüket. A vallásos gyóntatás nélkül a jezsuiták története másképpen festett volna. A jezsuiták pedig keményen bebiztosították, hogy õk legyenek a gyóntató papok, mintsem a többi rend papjai, mivel nagyon engedékenyek voltak a gyónni kívánó emberek számára." (John Daniel, "A nagy terv leleplezése")

"Azért, hogy megmentse a római egyházat attól, hogy a világ feletti uralmat a protestánsokkal szemben elveszítse, valamint azért, hogy megtartsák a szellemi és világi hatalmukat, amit a pápák bitoroltak a középkorban, Róma most "eladta" a római egyházat a Jézus társaságának; vagyis lényegében odaadták magukat a jezsuiták kezébe."

"Nyolc évvel az Armada támadása elõtt a jezsuiták alattomos módon aktívan próbálták az angol kormányt meggyengíteni. Különbözõ álarcok, álnevek és titkos kódokkal ki és be tudtak jutni Angliába. A jezsuita Robert Parson, aki 1580-ban missziót szervezett, hogy több másik jezsuitát behozzon Angliába, hogy folytathassák a hatalmi átvételüket."

Amikor a spanyol Armada támadása sikertelen volt, az intrikák mesterei egy bizarr tervhez fordultak. Az Enciklopédiákban ez a puskaporos merénylet neve alatt vált ismertté. 13 katolikus nemes és 5 jezsuita összeesküvést szõttek, hogy 36 hordó puskaport robbantsanak fel a house of Lords pincéjében, hogy ezzel I. Jakab királyt és a House of Commons-t megöljék, amikor összegyûltek 1605 november 5.-én. Azt tervezték, hogy a robbanás miatti káosz közepette lázadást szítanak. (Melynek élére állnak, így véve át a hatalmat.) de, mielõtt a pincét felrobbantották volna, a hordókat felfedezték, és így az összeesküvõket letartóztatták. Az öt jezsuita közül ketten elmenekültek, egy meghalt börtönben, és kettõt bíróságon elítélték, és kivégezték.

Az öt jezsuita felforgató egyike volt Guy Fawkes, akirõl a British-Columbia és Yukon szabadkõmûves nagypáholy tagja, Alan Moore írt magasztaló mûvet, "V, mint vérbosszú" címmel. E mû aztán XXI. század CIA által irányított felforgató mozgalmának, az Anonymous mozgalomnak lett késõbb ideológiai alapja. A mozgalom szimbóluma, az álarc, természetesen a jezsuita Guy Fawkes arcát mintázza.

"A harminc éves háború, 1618 és 1648 között sok küzdelem sorozata volt, amely a legutolsó vallásháború volt Európában. Többnyire német területen vívták, de mire vége lett, szinte minden európai nemzet belekeveredett. Ennek a legfõbb oka a mélységes ellentét a német protestánsok és a német katolikusok között - akik a jezsuitákkal és Richelieu bíborossal, aki Franciaország valódi uralkodója volt, felszították ezeket a lángokat, hogy elérjék a céljaikat." (John Daniels)

"A hatodik és utolsó esemény az a barbár ír mészárlás, amelyet 1641 október 23.-án indítottak, és ami azon katolikus ünnepségen történt, amely azt Loyola-i Ignácot ünnepli, aki a jezsuita rendet alapította.

...Megint, a tervet a jezsuita papok és szerzetesek indítványozzák, hogy a tudatlan ír katolikus embereket arra hergelik, hogy a legszörnyûbb bûnöket elkövessék. A távoli Franciaországban Richelieu bíboros, a francia miniszter az [ír katolikus] összeesküvõknek sok pénzt és embert ígért. Egyetlen csapásra a katolikusok fellázadtak a békés, és semmit sem sejtõ protestáns szomszédjaik ellen, és senkit sem hagytak életben. A fanatikus papi vezetõk kijelentették, hogy nem szabad egy protestánst sem életben hagyni, és hogy nem nagyobb bûn egy protestánst megölni, mint egy kutyát megölni. Gondozni vagy megvédeni õket pedig megbocsáthatatlan bûn volt. A gyilkolás folytatódott, és amikor vége lett százötvenezer protestáns szétszaggatva, holtan hevert.

...az elõítéletek nélküli történészkutató számára a történelem tele van a római egyház gyilkosságaival, ahol egész városokat és népeket kegyetlenül kiirtottak, mivel azok oly módon tisztelték Istent, ami eltért a római katolicizmustól." (John Daniel)

"...egy fajta szinkronizmust mutat, amikor Mussolini Olaszországban hatalomra jutott don Sturzo segédletével, aki a katolikus párt jezsuita vezetõje volt. Egy jezsuita, Monseigneur Seipel pedig kancellár lett Ausztriában. 1929-ig töltötte be a posztot, 2 éven keresztül, ez idõ alatt az osztrák belpolitikát a reakciós és klerikális útra terelte; az utódja pedig addig ment ezen az úton, míg az ország a német blokkba be nem került. A dolgozó osztály azt a nevet adta neki, hogy "Keine Milde Kardinal" - a "kegyetlen bíboros"." (Edmond Paris)

"Úgy tartják, hogy a pápa ezeket a szolgáltatásokat odaadja Signor Mussolininek, Pietro Tachi-Venturi jezsuita atyán keresztül, akit Mussolini gyakran felkeres fontos ügyekben." (Daily Express, 2/9/1935) British Uinted Press

"A legtöbbet a jezsuita rendtõl tanultam. Lenin szintén, amennyire emlékszem. A világ nem ismert annyira csodálatos dolgot, mint a katolikus egyház szerkezetét. Eddig semmi más nem hatott jobban rám, mint a római egyház hierarchikus szervezése. Ebbõl a szervezetbõl sok dolgot egyenesen átvettem a saját pártomba. A Katolikus Egyházat példa gyanánt fel kell mutatni.
Elmondok egy titkot: én is rendet alapítok." (a náci SS-t). (Adolf Hitler)

"Himmlerben látom a mi Ignatius de Loyola-nkat." (Adolf Hitler)

Hitler a "legtöbb" dolgot tõlük tanulta, talán az egész Mein Kampf-ot is, és még ki tudja mit. Ma közülük való a pápa. Lehet, hogy itt az ideje elgondolkodni!

"Az SS-t Himmler szervezte meg a jezsuita rend elvei alapján. A tökéletes engedelmesség volt a legfõbb szabály, és minden parancsot hozzászólás nélkül végre kellett hajtani." (Walter Shellenberg, a náci Sicherheitsdienst vezetõje)

"Walter Hagen, a német írótól tudjuk: A jezsuita generális, Halke von Ledochowski gróf készen állt közös antikommunista alapon szövetséget kötni a német titkosszolgálat és a jezsuita rend között."

"...ennek eredményeként az SS központi titkosszolgálatán belül egy olyan szervezet jött létre, amelynek a vezetõségének nagy részét katolikus papok foglalták el. Akik a náci SS fekete egyenruháját viselték. A jezsuita Himmler "atya" volt az egyik fõtisztjük." (Edmond Paris francia író, volt katolikus)

"A "jezsuita" kifejezés szinonimája lett a félrevezetésnek, behatolásnak, intrikáknak, társadalmi felfordításnak." (J. E. C. Shepherd, kanadai történész)

"A jezsuiták jelenléte bármely országban, legyen az katolikus vagy protestáns valószínûleg társadalmi békétlenséghez vezet." (Lord Palmerston)

"Nem volt semmiféle álarc, amit a jezsuiták nem tudtak volna felvenni, így mindenhová be tudtak hatolni. Be tudtak jutni hang nélkül az uralkodó udvarába, vagy az államfõ hivatalába."

"Nem volt olyan nyelv, amit meg ne tanultak volna, olyan vallás, amit fel ne vettek volna, nem volt nép ahová el nem mentek volna, nem volt olyan felekezet ahova ne csatlakozhattak volna, és amelynek feladatait el nem végezték volna. Hangosan bírálhatták a pápát a lutheránussal együtt, és esküt is felvehettek a szövetségessel együtt." (J.A. Wylie Rev.; A protestantizmus történetének szerzõje)

"A Szent Bartimeus gyilkosai, az inkvizítorok és a jezsuiták olyan szörnyetegek, amelyeket megbomlott elméjû emberek szültek, a sötétség szellemének és a halál természetes szövetségesei" (Edwin A. Sherman)

"A jezsuita rend, amelyet a jezsuita felettes generális vezet a vallási és polgári jogok leghalálosabb ellensége, amit a világ valaha látott. Európába a jezsuiták annyira hírhedtek lettek a háborúk és forradalmak indításáért, államfõk megöléséért, hogy 83 országból és városból toloncolták ki 1931-ig, gyakran római katolikus uralkodók által is! A jezsuita felettes generális, a fekete pápa nemcsak a jezsuita rendet vezeti, hanem a hatalmas máltai lovagrendet is, valamint a szabadkõmûvesség legfelsõbb vezetõit is. A titkos társaságok legfelsõbb vezetõinek irányítása révén a világ legfelsõbb titkos szolgálatait is õ vezeti. (Például a már említett CIA-t.) Erre egy jó példa az, amikor a második világháborúban a máltai lovag William "wild Bill" Donovan a CIA legfelsõbb embere volt; a náci Németország legfelsõbb vezetõje a keleti fronton pedig a szintén a máltai lovag Reinhard Gehlen tábornok volt; a Szovjet haderõk egyik tábornoka pedig az ugyancsak máltai lovag Anton Turkul herceg volt (akinek az üzenet továbbítói jezsuita szerzetesek voltak). Így a jezsuita rend a legfontosabb harcosokat vezették, így a háborút bármelyik irányba irányíthatták, amerre csak akarták, így milliónyi protestánst, zsidót, illetve ortodoxot is kiirthattak közben. Emellett mivel a Vatikán hierarchiáját is hatalmába vette (a jezsuita renden keresztül és a P-2 szabadkõmûvesség révén), a jezsuita felettes generális a Hit Doktrínai Kongregációt is vezeti, azaz az Inkvizíció hivatalát, a római kúriát. Továbbá a tetemes Vatikáni pénzösszegek is rendelkezésére állnak. Ha mindezek nem teszik a fekete pápát a világ leghatalmasabb emberévé, akkor nem tudom, mi más tehetné." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész)

"A polgárháború sosem jöhetett létre a jezsuiták alattomos befolyása nélkül. A pápaságnak köszönhetjük azt, hogy országunkat legnemesebb fiainak vére vörösre festi. Nagy különbségek voltak az északi és deli államok között a rabszolgaság kérdésében, de sem Jefferson Davis, sem a Konföderáció egyik vezetõ tagja sem merte volna megtámadni az északi államokat, ha nem ígérték volna meg a jezsuiták a demokrácia fedele alatt, hogy a római katolikus országok, mint például Franciaország a rendelkezésükre állnak. Róma papjait, püspökeit és szerzeteseit sajnálom, amikor a köznép felfedi, hogy õk nagy részben felelõsek ebben a háborúban folyt könnyekért és vérért. Ezen ismereteimet azért fedem el a nyilvánosság elõl, mert ha megtudná a köznép, akkor a háború vallásháborúvá csapna át, és tízszer olyan véres lenne. Teljesen kegyetlenné válna, amint minden vallásháború ilyen. A teljes kiirtás lenne a célja mindkét oldalon." (Abraham Lincoln)

"Az északi és deli protestánsok biztosan egyesülnének a papok és a jezsuiták kiirtására, ha megtudnák azt, amit nekem elmondott professzor Morse, a Rómában szõtt tervekrõl, amelyek köztársaságunk ellen szõttek, ha tudnák, hogy azok a katolikus papok és apácák, akik naponta a partjainkra érnek a vallásuk tanításának, a nép oktatásának és a betegek gyógyításának leple alatt semmi mást nem csinálnak, mint hogy a pápának és Napóleonnak és más zsarnokoknak a küldetését teljesítik. A célból, hogy elidegenítsék a szívünket az alkotmányunktól és törvényeinktõl, hogy elpusztítsák iskoláinkat, és hogy anarchiát hozzanak létre, ami van például Írországban, Mexikóban vagy Spanyolországban, bárhol ahol szabadon akarnak élni az emberek." (Abraham Lincoln)

Nézzünk csak szét a világban! Egyre több helyen a "forradalom", az anarchia és káosz uralkodik, vajon kiknek a céljait szolgálja mindez? Az emberek, mivel erre vannak kondicionálva, egyetlen megoldásként az utcai tüntetéseket és zavargások eszközét ismerik, mint a problémáik lehetséges megoldását. Pedig az utcán még egy problémát sem oldottak meg. Közben eszükbe sem jut, hogy valójában nem a szabadságukért, csupán az új, fényesebb rabláncokért "küzdenek", és az egész nem szól másról, csak az elnyomók hatalmának átmentésérõl egy újabb, szintén általuk felépített társadalmi-, vagy akár világrendbe. A rombolás, ami ahhoz szükség, hogy a régi helyén újat építhessenek, pedig szükséges velejárója a terveiknek. Építés elõtt gyakran szükséges a rombolás, fõleg akkor, ha az újat a régi helyére szeretnénk felépíteni.

Forradalomnak álcázva ezt a piszkos munkát végeztetik el a magukat forradalmárnak gondoló tömegekkel, akik elõtt feltehetõleg a "dicsõséges" (szintén háttérhatalom által manipulált) francia forradalom ideája lebeg.

Káoszból rend, új világrend, miképp erre a skót rítusú szabadkõmûvesség 33. fokozata az "Ordo ab Chao", azaz a "Káosz rendje" is utal.

"A jezsuita rend az egyetlen vallási rend a római egyházon belül, amelyet a fehér pápa valaha feloszlatott, vagy amelyet bármelyik országból kiutasítottak politikai zavargásai miatt. Így ebbõl levezethetjük, hogy a Jézus Társaság egyik legfõbb célja a politikai hatalom megszerzése." (M.F. Cusack)

"Sajnos tudtam, hogy megmérgeznek [a jezsuiták], de ara nem számítottam, hogy ilyen lassú és kegyetlen módon halnék meg." (XIV. Kelemen pápa, aki "örökre" feloszlatta a jezsuita rendet)

"Nem nyomták el 50 évig sem, amikor a pápaság és a despotizmus elgyengült a demokrácia hatására VII. Piusz pápa a Szent Szövetség megalkotása után újraélesztette a jezsuita rendet teljes hatalmukkal."

"Nem kell megmondani az amerikai népnek, hogy kicsodák a jezsuiták? Ha nem tudják, meg kell nekik mondani késedelem nélkül, nem szabad idõt veszíteni, mivel minden nap tevékenykednek, titkos tárasságot alkotnak, egyfajta szabadkõmûvesség, mindenféle undormánnyal együtt, de ezerszer veszélyesebbek. Nem csupán papok, vagy egyetlen vallás papjai, hanem kalmárok, ügyvédek, szerkesztõk, vagy bármilyen szakma gyakorlói, semmiféle külsõ ismérvük nincsen. amely alapján felismernénk õket; mindenütt jelen vannak ebben az országban. Bármilyen szerepet fel tudnak venni, akár a fényesség angyalai legyenek, vagy a sötétség démonai, hogy elérjék a céljukat, ami lehet bármilyen feladat, amire elküldik õket." (ismeretlen)

Voltaire részt vett a paraguayi jezsuita mini állam felszámolásában. (Társtulajdonosa volt a Pascal nevû hajónak, ami a jezsuiták ellen harcoló spanyol katonákat szállította. Pascal maga is a jezsuiták ellensége volt, e miatt találhatta Voltaire mulatságosnak) Ekkor írta egykori iskolatársának, Richelieu hercegnek:

"Nagyon helyes, hogy a Pascal a jezsuiták ellen harcol, és valóban mulatságos."

De nehogy egyoldalúak legyünk, hallgassuk meg az érintett felet, nevezetesen Ferenc pápát is, hogy mint gondol a rendjérõl. Hogy kinek hiszünk, az pedig mindenkinek a saját joga eldönteni, csak elõtte tájékozódjon olyan széles körben, amennyire csak lehetõsége van!

"A jezsuita nyugtalan ember, mert fáradhatatlanul keresi Istent." (Ferenc Pápa)

"Sose legyen más nevünk, sose hajtsunk végre más cselekedetet, csak olyat, ami szorosan kapcsolódik Krisztushoz!" (Ferenc Pápa)

Vajon ez utóbbit hányszor mondta el az "új világ pápája" argentin barátjának, a kegyetlen diktátornak, a néhai Jorge Rafael Videlanak?

Végezetül, ugyan néhány idézetbõl arra következtethetnénk, de ne gondoljuk, hogy a történetnek ezzel vége, vagy, hogy ezzel felértünk annak a bizonyos piramisnak a csúcsára. A jezsuita rend mögött meghúzódó ókori római családok még csak most jönnek! Jelen állás szerint szálak egészen a "Ptolemaic Papal" zoroasztrikus vérvonalig vezetnek...
http://magyarnemz...;c_start=0

i568.photobucket.com/albums/ss128/blackpope1/OrsiniHELL.jpg

13 - A Tizenhármak
http://magyarnemz...dmore=6203

4.bp.blogspot.com/_Qxq9iTGa0H0/TTRZqKwdXJI/AAAAAAAAHf8/uYqwhj-nolk/s400/RothschildAldobrandini.png
Olimpia Anna Aldobrandini és David de Rothschild
http://nobleyreal...lonia.html

kepfeltoltes.hu/131101/s_t_ni_benedek_p_pa_joseph_ratzinger_meteor_orosz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Láttam Joseph Ratzingert, amikor megölt egy kislányt
http://magyarnemz...;c_start=0

www.spirituallysmart.com/images/nazibanner4.gif
Hitler kancellár, Rothschild báró és a Jezsuiták
http://magyarnemz...;c_start=0

magyarnemzetikormany.com/pi-klub/images/news/merkelhitleranyja.jpg
Tiszta öreganyja ez a gyerök!
http://magyarnemz...;c_start=0

i43.photobucket.com/albums/e372/tlthe5th/dictators/protocols1.jpg
Na vajon kik állnak a cion bölcseinek jegyzõkönyve mögött (is)? Részletes: http://magyarnemz...t=0#c63511

kepfeltoltes.hu/131126/original_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

newsexaminer.net/wp-content/uploads/2015/05/isis-flag.jpg
A jezsuita rend alapköve és strukturális felépítése az õsi középkeleti Assassins doktrínája. http://magyarnemz...t=0#c95555

Hogyan és miért hozta létre a Vatikán az iszlám vallást? https://www.youtu...t6ewxsxLGc

SS=ISIS=IHS (Jezsuita)

Hitler Black Sun: https://www.googl...&dpr=1

www.kormany.hu/download/9/ec/30000/tn496c0.jpg

kepfeltoltes.hu/150217/IHS_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

www.kormany.hu/download/9/22/40000/tn726c406.jpg http://magyarnemz...t=0#c95556

"Imre, mondtam hogy a nagy játék része Róma, Vatikán és a Jezsuiták... A többi csak "alvállalkozó" http://magyarnemz...=40#c67029

Méterrõl-méterre, pajzsok mögé bújva araszolnak a tüntetõk egy ismeretlen cél felé, miközben a mesterlövészek egyesével meglövik õket. A római hadviselésre emlékeztetõ alakzat széthullik, a tüntetõk a fájdalomtól a földön fetrengenek. Egyesével szedik le a mesterlövészek a tüntetõket: http://index.hu/k...untetoket/

Putyin: A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát
http://magyarnemz...;c_start=0

"Bronis³aw Komorowski államfõ "teljesen megalapozatlannak" minõsítette Putyin vádjait. Putyin kijelentései olyan gondolkodásmódot tükröznek, amely a világot csak úgy tudja elképzelni, hogy összeesküvések, ügynökök mozgatják az eseményeket" http://hvg.hu/vil...lek_szerin

http://magyarnemz...t=0#c68433

www.titanicuniverse.com/wp-content/uploads/2010/01/jesuits.jpg

www.granddesignexposed.com/george/68010provinces.jpg

www.whale.to/b/jesuit15.jpg

www.granddesignexposed.com/george/JesuitCabinet.jpg

President Barack Obama meets with Director of National Intelligence James Clapper, right (Alma Mater St. Mary's University, Texas), in the Oval Office, Sept. 9, 2010. Also attending are, clockwise from left, Robert Cardillo, DIA deputy Director (and now Director of National intelligence for intelligence integration and schooled at Jesuit Georgetown), Deputy National Security Advisor Tom Donilon (Donillon attended La Salle Academy, earned a B.A. at: The Catholic University of America in 1977 and is connected personally to the Biden family). Rodney Snyder, Senior Director for intelligence Program, NSS(Can not find any kind of BIO on him). John Brennan, Assistant to the President for Homeland Security and Counter terrorism ( Attended private catholic schools from his youth, is Alma Mater at Jesuit Fordham University and is former CIA), and National Security Advisor Gen. James L. Jones (Alma Mater Jesuit Georgetown University). http://www.grandd...suits.html

A valódi hatalmak Barack Obama elnök mögött - A jezsuiták világhatalma http://magyarnemz...;c_start=0

"Én komolyan nem hiszem el hogy az emberek nem látják át hogy ezt az egész propagandát épp azok kavarják hátulról akikre minden egyes "jelzõ" illik!

Ezeket szedjétek össze végre! És ne az általuk kitalált "különbözõ jelzõkkel" (náci, fasiszta, szocialista, soviniszta, istapisa...) nevezzétek õket meg a hírekben, hanem tényként!!!" http://magyarnemz...=20#c68340

"Igazából ezt a papi társaságok, lovag rendeket, páholyokat, gyülekezeteket kell apró elemire bontani. Mindegyikbe megtalálható az összes pártvezetés, intézmények vezetõi stb. És onnan belülrõl koordinálnak minden manipulációt, felforgatást, káoszt... Van egy kedvenc mondásom: Nem a lábhoz kell menni, hanem a fejhez!

Tehát ezeket kell kõkeményen bontogatni! A többi csak "alvállalkozó" az illúzió mestereinek kezeiben!" http://magyarnemz...=10#c68494

A Vatikán a világ ura - Jezsuiták!
Karen Hudes, a Világbank volt vezetõ jogtanácsosa és emberei nyomon követik a pénz útját. Az amerikaiak adója az Egyesült Királyság bankjaihoz kerül, 60%-ot onnan továbbküldenek a Vatikánnak, amely a CIA-t irányítja. Az amerikai kormány drogkereskedelembõl tartja el magát. Lincoln és Kennedy bankok nélkül akartak pénzt kibocsátani. Atomrobbantást akadályoztak meg amerikai tábornokok októberben, ezért váltották le õket. http://magyarnemz...;c_start=0

www.thenewstrans.com/wp-content/uploads/2013/11/black-water-in-pakistan.png
What I know so far http://www.spirit...water.html

JESUIT POPE AGENDA ~ MEET THE TEMPLARS, KNIGHTS OF MALTA AND BLACKWATER/XE EXTERMINATORS
http://snippits-a...plars.html

Az emberek végre tudomást szereztek a jezsuita hátterû Blackwater/Academi zsoldosok akcióiról Ukrajnában, hogy rávegyék Ukrajnát és Oroszországot egy katonai konfliktusra.

Ennek egyik oka az, hogy a jezsuiták el akarják törölni az Orosz Ortodox Egyházat Ukrajnában és le akarják cserélni egy jezsuita-barát Ukrán Görög Katolikus egyházra: http://henrymakow...ea%20.html

https://en.wikipe...lic_Church

A másik ok, hogy a jezsuiták hozzá szeretnék adni Ukrajnát az Európai Unióhoz, amit õk hoztak létre: http://www.djeppi...ll-jesuits

A fényt hozták el a világnak az új pápa hittársai
Egyszerre voltak kívülállók és rendkívül befolyásosak, ma övék a világ legnagyobb férfiszerzetesrendje, mégis ötszáz évet kellett várniuk arra, hogy pápát is adjanak a világnak. Egy baleset indította el a karrierjüket, amelynek során az európai tudomány eredményeit Ázsiába vitték, nekünk pedig elhozták a keleti filozófiát. Ferenc pápán kívül mit adtak a világnak a jezsuiták, és miért lehet számítani rájuk, ha kiégett a biztosíték. http://www.origo....endje.html

ic.pics.livejournal.com/stevekyiv/29332183/1141274/1141274_original.jpg
Ukrajnába is ott kevertek(nek) "mise fedõ sztori" alatt. Nagyon sajnálom azokat akik még mindig nem látnak... http://magyarnemz...=10#c75346

img0.etsystatic.com/007/0/6224631/il_570xN.389959568_mo9h.jpg

Ukrajnai káosz - Összefoglaló
http://magyarnemz...;c_start=0

Jezsuita háború Oroszország, Ukrajna és a világ ellen http://magyarnemz...dmore=8630

The Jesuits Against Russia!
http://magyarnemz...dmore=7908

Black Robe - Jesuit Priest - Rasputin Double - Cross To Bear - Vestments - VTG RPPC ca 1920's https://www.etsy....tin-double

The Jesuits entered Russia from the very beginning seeking to overthrow the Orthodox church and annex that GREAT country to the Spanish empire.

The Orthodox church came from Constantinople which was founded by Emperor Constantine - the first Pope.

Oroszország felforgatása, Információk:

http://www.reform...ussia.html

http://www.remnan...jeswar.htm

https://1phil4eve...nism-1of3/

http://www.dailym...wince.html

http://vaticanass...evolution/

cs7010.vk.me/c540104/v540104095/ee96/oJAjzHOmJFo.jpg

Odesszai "Auschwitz"
Az Orosz Parlament FÁK Ügyeiért Felelõs Bizottságának elnöke, Leonyid Szluckij az Odesszában történteket a náci bûnökkel hasonlította össze. "Ez egy újabb Auschwitz" - mondja a képviselõ. A Krími Köztársaság elsõ miniszterelnök-helyettese, Rusztam Temirgalijev szintén emlékeztetett, hogy utoljára Ukrajnában a Nagy Honvédõ Háború idején a nácik égettek el élve embereket. http://magyarnemz...t=0#c73794

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Idol_Moloch.jpg
Moloch... https://www.googl...&dpr=1

holokauszt (görög: holokauszton) szó jelentése "teljesen elégõ áldozat". Ebben az értelemben elõször a történész Xenophón használta, majd megjelent a héber Biblia görög nyelvû fordításában, a Septuagintában is. Szent Jeromos latin bibliafordítása holocaustum formában terjesztette el az angolszász nyelvterületen. A német és annak hatása alatt levõ nyelvterületeken (ide tartozik hagyományosan a magyar is) nem volt használatos a kifejezés, mivel Luther Márton a Brandopfer (égõáldozat) kifejezéssel fordította.

A holokausztban érintett népek kezdetben a saját nyelvükön nevezték el: a zsidók "soá"-nak (a hásoá héber szó jelentése "csapás" ), a cigányok Porajmos-nak (elemésztés) hívták.
http://magyarnemz...=10#c73797

USA támogatásával gyilkolják az oroszokat Ukrajnában http://magyarnemz...;c_start=0

Hivatalosan bejegyezték a Sátán Egyházát Ukrajnában http://magyarnemz...;c_start=0

hirportal.sikerado.hu/images/kep/201309/nato.jpg

4.bp.blogspot.com/-xy_LBD5gzzM/U4tIs295tqI/AAAAAAAANjM/xDt8HxhG0fE/s1600/Jesuit-Black-Pope.jpg

oi56.tinypic.com/2uzth1i.jpg
Atombomba - avagy a legnagyobb átverés! http://magyarnemz...;c_start=0

Kellett a sztori mert bebuktak: http://magyarnemz...t=0#c89241

Errõl is szól a "játék"! A 3. templom Izraelben
http://magyarnemz...=10#c73889

kepfeltoltes.hu/140520/logo-order-of-malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Rózsa-Florestõl Tóásó lovagjaiig - Állovagok és álszentek: beindult a lovagbiznisz
http://magyarnemz...t=0#c68041

http://magyarnemz...dmore=2498

http://magyarnemz...498#c29262

http://magyarnemz...498#c29266

2010. évi CXL. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl
http://magyarnemz...;c_start=0

lovagrend témához
http://magyarnemz...dmore=1270

http://magyarnemz...=20#c25640

http://magyarnemz...c_start=70

kepfeltoltes.hu/140520/hom_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Horthy Máltai Lovag Miklós és a testvérei...
http://magyarnemz...;c_start=0

Még több lovag: https://www.faceb...amp;type=1

The Jesuit Vatican New World Order
http://vaticannew...te-of.html

http://vaticannew...ogspot.hu/

Jesuit Order/Összegzés:
http://www.thebab...suit_Order

A magyar embereknek egyszerûen, röviden, nem jógi csûrés csavarásokkal, sok információt rájuk zúdítva kell felrázni! Egyszóval: határozottan-egyenesen-tisztán! Már kivannak a sok hazugságtól...

Magyarország Kft akinek volt egy stróman ügyvezetõ igazgatója, módosult Magyar Rt-re ami Amerikába van cégként bejegyezve http://jogossagot...nt_usa_ceg

Minden egyes "alkotmánynak mondott elnevezés" mögött valójában sanyargató törvények vannak, ami csak a népre vonatkoznak az RT-ben dolgozókra nem. Õk ezt úgy kerülik ki hogy különbözõ "rendekbe" vannak belépve, regisztrálva amik egy külsõ szuvenír államnak számítanak (külföldi RT) így semmilyen adót nem fizetnek! http://magyarnemz...=20#c67730

Maga az ország kft-ben(RT-ben) szereplõ rendfenntartó intézmények stb "alvállalkozó cégeknek" számítanak. Ergo az egész egy cégirodalom strómanokkal! Aminek a vége Vatikán(Római birodalom). Rájuk a római-jog vonatkozik és nem az, amit az ország kft, rt-re ráerõltetnek! ( UCC, tengerjog stb )
http://magyarnemz...279#c63025

'Minden furcsa kinevezéskor azonnal a szabadkõmûvesekre gyanakszanak'
http://magyarnemz...016#c60281

"AMIT A KÜLÜGY ELISMER
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma hivatalosan csak a Szuverén Máltai Lovagrendet (a pápai ágat) ismeri el önálló államként, vele diplomáciai kapcsolatot is fenntart. Rajta kívül három másik renddel, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrenddel, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrenddel, illetve a Jeruzsálemi Ispotályos Renddel (Johannita Rend) van megállapodása, amely szerint ezen szervezetek képviselõi vám és adómentességet, illetve ingyenes vízumot kapnak."

"Ma Magyarországon ilyen húzós pszichikai próbatételt kell kiállnia sok száz lovagnak, többek között Kövér Lászlónak, Fónagy János egykori miniszternek, polgármestereknek, rendõri vezetõknek, sõt az elsõ lovaggá ütött romavezetõnek is."

"Ekkor lett lovag például Fónagy János volt közlekedési és vízügyi miniszter, Bartha László szegedi polgármester, Lukács János dandártábornok, Csongrád megye rendõrfõkapitánya, Balogh Zoltán alezredes, szegedi és Bende István alezredes, hódmezõvásárhelyi rendõrkapitány. Korábban ez a szervezet ütötte lovaggá a Fidesz-elnök Kövér Lászlót, illetve Simicskó Istvánt, aki akkor nemzetbiztonsági politikai államtitkár volt."
http://magyarnemz...016#c60281

2.bp.blogspot.com/-i_1I13zzd6k/UpjREt3jP8I/AAAAAAAAM84/DZmTyYYhC2g/s1600/jezsuita+hatalom+p%C3%A1pa+arkh%C3%B3n+cia+nsa+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+idegenek+ufo+fema+r%C3%A9gi%C3%B3+ferenc+p%C3%A1pa+2013-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
A Jezsuita program - A teljes világuralom megszerzése
http://magyarnemz...;c_start=0

Itt az egész hálózat levezetve, cégekkel, vállalatokkal, befolyásokkal. "Kék színû kiemelt nevek" alatt is linkek vannak, amik átvezetnek egy újabb oldalra, leírásra. Az egész bolygót behálózták: http://www.thebab...suit_Order

http://www.thebab...r_of_Malta

kepfeltoltes.hu/131027/the_winner_takes_it_all___devil_vs_jesus_by_rinatart-d5vn9ru_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szkíta aszkéta VS Szemita szemét
http://magyarnemz...;c_start=0

www.davidairey.com/images/illustration/parthians-romans.jpg